Dzi jest czwartek, 30 marca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Aniela, Leonard, Amelia, Jan, Amadeusz, Kwiryn, Dobromir

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Miejska sesja
Dodano: 2012-11-12 20:21:23

Dzi odbya si kolejna sesja Rady Miasta Szczecinka. Byy to obrady do dugie i burzliwe, poniewa髒 kilka punkt籀w wzbudzio wiele emocji. Po otwarciu sesji przez przewodniczcego Mirosawa Wacawskiego i przyjciu protokou poprzedniego spotkania rozpocza si cz uchwaodawcza. G籀wnie dotyczya ona kwestii finansowych. Podjto uchwa dotyczc zmian w bud髒ecie miasta na rok 2012 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025.

Kolejny punkt oddany pod gosowanie by tym, kt籀ry wywoa najwicej kontrowersji. 驍arliw dyskusj rozpocza uchwaa dotyczca okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci. I tak ostatecznie wikszoci gos籀w zaakceptowano t uchwa (14 gos籀w za, 6 przeciw) i w roku 2013 za 1 m2 powierzchni u髒ytkowej mieszkania zapacimy 73 gr (aktualnie pacimy 60 gr). Za 1 m2 powierzchni u髒ytkowej zajtej w budynku pod dziaalno gospodarcz zapacimy 22,82 z (aktualnie 19,50 z). Z kolei prowadzcy dziaalno turystyczn czy gastronomiczn za 1m2 powierzchni u髒ytkowej takiego lokalu zapac w 2013 roku 14,75 z. Radni opozycji proponowali swoje stawki podatkowe, kt籀re byy nieco ni髒sze od tych zaproponowanych przez PO. Jednak burmistrz tumaczy, 髒e w skali roku podwy髒ki te nie bd bardzo odczuwalne dla mieszkac籀w, a za to zasil bud髒et miasta o prawie 3 mln zotych.

W kolejnych punktach podjto uchway w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodk籀w transportowych, opaty od posiadania ps籀w (podniesiono j ze 100z do 119z), stawek opaty targowej i sposobu jej poboru.

Kolejna sporna kwestia, ale ju髒 w nie tak du髒ym stopniu, to pakiet ustaw zwizanych z odpadami komunalnymi i utrzymaniem porzdku w miecie. Radni dyskutowali o tym, czy mo髒na my samochody na wasnej posesji. Opozycja bya zdania, 髒e trzeba to robi tylko w miejscach przystosowanych – czyli w myjniach, bo nie jestemy w stanie sprawdza co kto ma w wiaderku. Radni PO przegosowali jednak sw籀j projekt, argumentujc to tym, 髒e trzeba ufa mieszkacom i, 髒e skoro nie mog oni my samochod籀w z wod poczon z detergentami to nie bd tego robi. (jeden z punkt籀w regulaminu zakada wanie, 髒e mo髒na na wasnej posesji umy samoch籀d, ale tylko czyst wod, bez 髒adnych rodk籀w chemicznych). Ostatecznie pozytywnie zaopiniowano cay pakiet ustaw tzw. "mieciowych".

Dodatkowo poparto uchwa Rady Miejskiej Inowrocawia w sprawie skierowania do Trybunau Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodnoci z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej przepis籀w ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach.

W dalszych punktach zajto si obwodami gosowania, 髒obkiem, klubami dziecicymi i dziennymi opiekunami oraz programem wsp籀pracy z organizacjami pozarzdowymi. W punkcie wnioski i zapytania radnych rozmawiano o firmie Kronotex i o susznoci zgody na budow fabryki mebli. Radna Pawowicz zarzucia Burmistrzowi, 髒e nie przeczyta dokadnie decyzji RDO, kt籀ra jest „tragi-komedi” i jest niezgodna z prawem. W odpowiedzi usyszaa od Pana Jerzego Hardie-Douglasa „Nie bd si wdawa w polemik, nie ma Pani absolutnie racji”. Burmistrz doda r籀wnie髒, 髒e to organy nadzorcze zdecyduj kto ma racj.

Poruszano te髒 temat owietlenia strefy ekonomicznej (Waryskiego i Bugno), wyprawek szkolnych oraz oszczdnoci w zwizku z inwestycjami w pompy ciepa przez sp籀k Aqua-Tur

.

Po czterech godzinach przewodniczcy zakoczy dzisiejsze obrady.

Magdalena Uszyo

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: