Dzi jest pi徠ek, 10 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Olaf, Witalis, Filip, Amelia, January, Antoni, Sylwana

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

SZCZECINECKI KLASTER MEBLOWY (SKM) Pierwsza hala produkcyjna otwarta!
Dodano: 2013-05-07 19:44:24

Dziki wielomiesicznym wysikom Sp籀ek Kronospan, zwizanych z utworzeniem Szczecineckiego Klastra Meblowego, pierwsza firma rozpocznie dziaalno. Do stowarzyszenia sw籀j akces zgosia firma STOL-TAP. Uroczyste otwarcie pierwszej hali produkcyjnej przy ul. Waryskiego 1 nastpio 7 maja w obecnoci wadz powiatu i miasta.

Obecni byli tak髒e przedstawiciele Policji, Komendy Powiatowej Stra髒y Po髒arnej oraz Powiatowego Urzdu Pracy. Otwarcie inwestycji pobogosawi o. Proboszcz A. Sojka z Parafii pod Wezwaniem Ducha witego.

Firma STOL-TAP zajmuje si formatowaniem pyt pod dalsz produkcj mebli. W nowo otwieranej hali waciciel zamierza docelowo zatrudni 25 os籀b. Zgodnie z wczeniejszymi deklaracjami inwestora, poszukiwania pracownik籀w odbyway si na rynku lokalnym. Firma STOL-TAP dziaa od 1996 roku, zatrudnia 90 os籀b. Firma sprawdzia si jako bardzo wiarygodny partner w biznesie zar籀wno pod wzgldem jakoci wykonania jak i terminowo.

Stowarzyszenie, dziaajce w ramach SKM, bdzie miao charakter otwarty. Nowi inwestorzy: producenci mebli, firmy z otoczenia biznesu, instytucje zaufania publicznego oraz jednostki naukowo - badawcze bd mogy zgasza sw籀j akces do SKM. Wczenie kolejnych podmiot籀w bdzie si odbywa po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez funkcjonujcych ju髒 w ramach klastra uczestnik籀w.

Priorytet w uczestniczeniu w przedsiwziciu bd miay firmy ze Szczecinka lub te, kt籀re zdecyduj si na inwestycje na terenie miasta, w zwizku z realizacj projektu. Aktualnie wyselekcjonowano 6 firm, kt籀re zainicjuj dziaanie klastra. Kronospan prowadzi tak髒e rozmowy z jednostkami otoczenia biznesu, kt籀re wspierayby rozw籀j powizania kooperacyjnego. S to instytuty naukowo - badawcze, uczelnie wy髒sze, instytucje zaufania publicznego, jak na przykad Supska Specjalna Strefa Ekonomiczna

.

Ambicj Kronospan i innych firm, uczestniczcych w SKM jest osignicie docelowo statusu Klastra Regionalnego lub Krajowego Klastra Kluczowego. Pozwolioby to na pozyskanie powa髒nego dofinansowania z program籀w unijnych oraz przede wszystkim - na jeszcze wikszy wzrost roli Szczecineckiego Klastra Meblowego, a wic i Szczecinka na polskiej mapie producent籀w mebli.

Kronospan aktywnie wspiera rozw籀j bran髒y produkcji mebli zar籀wno poprzez bardzo wysokiej jakoci ofert produktow, jak i dziki aktywnym dziaaniom na rzecz inicjatywy, wspierajcej specjalizacj i rozw籀j Szczecinka oraz wojew籀dztwa zachodniopomorskiego, jak jest utworzenie SKM.

Czym jest klaster?

Klaster to grupa wzajemnie powizanych przedsibiorstw, wyspecjalizowanych dostawc籀w, jednostek usugowych, firm dziaajcych w pokrewnych bran髒ach oraz zwizanych z nimi instytucji (uczelni, jednostek badawczych, stowarzysze bran髒owych itp.), konkurujcych lub wsp籀pracujcych ze sob. Klaster czy elastyczno maych firm z innowacyjnoci i globaln skal dziaania du髒ych przedsibiorstw. Klastry powstaj prawie we wszystkich sektorach gospodarczych w wielu krajach. Wzmagaj innowacyjno, aktywizuj eksport oraz przycigaj inwestycje zagraniczne.

Przypomnijmy, 髒e gdyby nie op籀驕nienia, spowodowane zdaniem inwestora szkodliwymi dziaaniami SIS Terra, produkcja formatek zostaaby rozpoczta kilka miesicy temu. Ekolodzy po wydaniu pozwolenia na budow hal produkcyjno-magazynowych wszczli postpowanie, dotyczce zbadania zgodnoci z prawem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Sprawa fabryki mebli stana w miejscu, za po wielu miesicach jaowej dla Kronospan pracy administracyjnej, jak musiaa wo髒y w postpowanie, Samorzdowe Kolegium Odwoawcze stwierdzio brak jakichkolwiek przesanek do stwierdzenia niewa髒noci wydanych decyzji.

Dorota Szpojda
Kronospan Szczecinek

foto:Krzysztof Kalisiak

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: