Dzi jest poniedzia貫k, 25 wrze郾ia 2023 roku
Imieniny obchodzi: Aurelia, W豉dys豉w, Kleofas, Kamila

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Tropem Starego Doktora
Dodano: 2012-04-03 12:05:00

"O Januszu Korczaku" Stefania Ney (Grodzie髒ska) celine outlet

W 2012 r. przypadaj髒 dwie wa髒ne rocznice zwi髒zane z postaci髒 Janusza Korczaka - 70. rocznica 髒mierci w obozie zag髒ady w Treblince i 100. rocznica za髒o髒enia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. We wrze髒niu 2011 r. Sejm podj髒髒 uchwa髒髒 ustanawiaj髒c髒 rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W ramach obchod髒w tego wydarzenia Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i M髒odzie髒y w Szczecinku zorganizowa髒a 22 marca br. konkurs wiedzy o 髒yciu i tw髒rczo髒ci Janusza Korczaka. W szranki z uczniami klasy pi髒tej i sz髒stej z powiatu szczecineckiego stan髒li trzej uczniowie klasy czwartej Zespo髒u Szk髒 w Grzmi髒cej: Szymon G髒rka, Jakub Kania i Bartosz Czeszczewik. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, opr髒cz przeprowadzenia lekcji po髒wi髒conej Januszowi Korczakowi, by髒o oczywi髒cie poznanie 髒ycia i dorobku literackiego tego s髒awnego polskiego pedagoga. Podczas przygotowa髒 do konkursu wiele emocji wzbudzi髒a biografia autora, jego dzia髒alno髒髒 spo髒eczno-kulturalna, medyczna, publicystyczna, a przede wszystkim pedagogiczna. Organizacja 髒ycia w Domu Sierot (rada samorz髒dowa, sejm dzieci髒cy, s髒d kole髒e髒ski), to ju髒 konkretne zastosowania idei korczakowskich poprzez wyznaczanie zada髒 ze 髒wiata doros髒ych. Zdziwienie w髒r髒d uczni髒w wzbudzi髒 fakt, 髒e zatrudnienie wychowawcy odbywa髒o si髒 po zaakceptowaniu go przez wychowank髒w. Uczni髒w zaskoczy髒o tak髒e, i髒 Korczak skupia髒 si髒 nie tylko na kszta髒towaniu mocnego fundamentu wzorowej postawy etycznej wychowank髒w, ale r髒wnie du髒o w tym wzgl髒dzie wymaga髒 od wychowawc髒w, kt髒rych charakteryzowa髒 powinna przede wszystkim ogromna mi髒o髒髒 pedagogiczna.

Uczniowie zauwa髒yli, 髒e inicjatywa za髒o髒enia Ma髒ego Przegl髒du, czy te髒 gadaninki radiowe Starego Doktora 髒wiadczy髒y o Jego unikalnym ukochaniu dzieci. Wielki szacunek i podziw wzbudzi髒a przede wszystkim postawa Janusza Korczaka w czasach Holocaustu, Jego oddanie i heroiczna 髒mier髒. ?髒a髒uj髒, 髒e jeszcze do niedawna nie wiedzia髒em, 髒e Kto髒 taki istnia髒? - powiedzia髒 jeden z przygotowuj髒cych si髒 uczni髒w.

Najpopularniejsz髒 powie髒ci髒 dla dzieci autorstwa Janusza Korczaka jest ksi髒髒ka "Kr髒l Maciu髒 Pierwszy". Wiele pyta髒 we wspomnianym konkursie dotyczy髒o w髒a髒nie tej lektury: "Jak mia髒 na imi髒 kolega Maciusia I?", "Na czym polega髒a pierwsza reforma w pa髒stwie?", "Na jak髒 kar髒 zosta髒 skazany bohater?" oraz kilka innych.

Po pi髒ciu turach pyta髒 reprezentacja Szko髒y Podstawowej w Grzmi髒cej by髒a nadal w grze. Pierwsza dogrywka wyeliminowa髒a kolejn髒 dru髒yn髒. Druga dogrywka z kolejn髒 porcj髒 pyta髒 zdecydowa髒a o trzecim miejscu reprezentacji z Grzmi髒cej. Uczniowie otrzymali pami髒tkowe dyplomy i ksi髒髒ki, nauczyciel opiekun, Danuta Biega髒ska - ksi髒髒ki do biblioteki szkolnej.

Zaanga髒owanie uczni髒w, duch walki i honorowe miejsce ?na pudle? 髒wiadcz髒 o udanym debiucie adept髒w wiedzy o Januszu Korczaku. Mamy nadziej髒, 髒e pr髒cz nagr髒d i satysfakcji dzieci wynios髒y z tego wydarzenia r髒wnie髒 co髒 wi髒cej - wiedz髒 o warto髒ciach, kt髒re propagowa髒 Janusz Korczak. Trzy fundamentalne idee korczakowskie: godno髒髒 dziecka, prawa dziecka i dzieci髒ce obywatelstwo zgodnie z zamys髒em Starego Doktora ewoluuj髒 w naszych szko髒ach. Staramy si髒 i髒髒 korczakowsk髒 drog髒 praw dziecka.

Danuta Biega髒ska

http://www.grzmiaca.org.pl/

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: