Dzi jest 鈔oda, 21 lutego 2024 roku
Imieniny obchodzi: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Rezygnacja Grzegorza Poczobuta
Dodano: 2014-12-10 13:21:31

O髒WIADCZENIE

Informuj髒, i髒 podj髒髒em decyzj髒 o rezygnacji z funkcji Przewodnicz髒cego Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Szczecinku.

Dokonuj髒c analizy minionych wybor髒w samorz髒dowych, trudno nie odnie髒髒 wra髒enia, 髒e ich rezultat zar髒wno w kraju, jak i w powiecie szczecineckim, jest ogromnym rozczarowaniem. Zdobycie jednego mandatu w Radzie Powiatu, to wynik zdecydowanie poni髒ej naszych aspiracji i oczekiwa髒. Niew髒tpliw髒 pora髒k髒 nale髒y nazwa髒 nie zarejestrowanie pi髒ciu kandydat髒w do Rady Miasta Szczecinek. Negatywnej oceny nie zmieni nawet fakt, 髒e Tadeusz Hajkowicz zosta髒 w髒jtem w gminie Grzmi髒ca.

Sama kampania wyborcza przebiega髒a w ma髒o dynamicznym, wr髒cz ospa髒ym tempie. Brak by髒o w髒a髒ciwego zaanga髒owania kandydat髒w. Takie podej髒cie spowodowa髒o znaczne os髒abienie naszego potencja髒u, co w konsekwencji doprowadzi髒o do tego, 髒e jako dru髒yna byli髒my ma髒o wyrazi髒ci i widoczni.

Jako szef struktur powiatowych musz髒 wzi髒髒 powy髒sze pod uwag髒 i stwierdzi髒, 髒e ponosz髒 wsp髒odpowiedzialno髒髒 za zaistnia髒髒 sytuacj髒 i fatalny wynik wyborczy. W zwi髒zku z tym, podj髒髒em decyzj髒 o rezygnacji z funkcji Przewodnicz髒cego Rady Powiatowej w Szczecinku.

Z powa髒aniem,
Przewodnicz髒cy Rady Powiatowej SLD

Grzegorz Poczobut

audemars piguet replica watches
franck muller replica

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: