Dzi jest pitek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Niebieski kwiecieďż˝
Dodano: 2015-04-02 12:49:06

2 kwietnia na znak solidarno�ci z lud�mi dotkni�tymi autyzmem wiele budynk�w na ca�ym globie roz�wieci si� na niebiesko. Jak co roku pod�wietlone zostanie Rockefeller Center, Empire State Building i Statua Wolno�ci w USA, Parlament w Budapeszcie, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Opera w Sydney, Pa�ac Kultury i Nauki w Warszawie oraz wiele innych miejsc.

�wiatowy Dzie� �wiadomo�ci Autyzmu - World Autism Awareness Day to �wi�to obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysoko�ci Mozah, ma��onki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Og�lne ONZ rezolucj� z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowan� 21 stycznia 2008 roku. Wizja i inicjatywy Jej Wysoko�ci pomog�y w realizacji praw dzieci niepe�nosprawnych i ich spo�eczno�ci, zar�wno w pa�stwach arabskich, jak i na ca�ym �wiecie. Replica Rolex Watches

„Za�wie� si� na niebiesko” (Light it up blue) to og�lno�wiatowa akcja organizowana od 2011 roku przez ameryka�sk� organizacj� Autism Speaks. W Polsce pomys� zosta� podchwycony i jest prowadzony przez wiele organizacji – fundacji, stowarzysze� czy grup nieformalnych. Cz�sto w r�nych podmiotach 2 kwietnia jest pocz�tkiem miesi�cznej akcji dotycz�cej autyzmu – odbywaj� si� wyk�ady, odczyty, warsztaty, szkolenia oraz konsultacje.

Tak� miesi�czn� akcj� przeprowadz� Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne „Ja� i Ma�gosia”, z kt�rych jedna funkcjonuje w Szczecinku. W ramach akcji rodzice/opiekunowie ma�ych dzieci b�d� mogli za darmo oceni� ryzyko wyst�pienia u dziecka zaburze� ze spektrum autyzmu. Wiek dziecka jest bardzo istotny, bowiem w przypadku autyzmu ogromne znaczenie ma jak najwcze�niejsze postawienie diagnozy i wdro�enie wczesnej interwencji. Ameryka�ska Akademia Pediatryczna (The American Academy of Pediatrics – AAP) zaleca prowadzenie bada� przesiewowych pod k�tem ASD (autism spectrum disorders) u wszystkich dzieci mi�dzy 18 a 24 miesi�cem �ycia.

burberry outlet Skutecznym narz�dziem typu papier-o��wek s�u��cym do prowadzenia takich w�a�nie bada� jest Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-RF) opracowany przez dr Dian� Robins z Drexel University w Filadelfii. M-CHAT przeznaczony jest do obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesi�cy i rodzic�w/opiekun�w takich w�a�nie dzieci zapraszamy do udzia�u w badaniu. Obowi�zuje rejestracja mailowa – biuro@fikk.pl

Zesp� Jasia i Ma�gosi

Wi�cej o Dianie Robins:
http://www.drexel.edu/autisminstitute/about/our-team/faculty/Diana-Robins/

Oficjalna strona M-CHAT-RF:
http://www.mchatscreen.com/Official_M-CHAT_Website.html

REKLAMA

Przeczytaj take: