Dzi jest pitek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Szczecinek Cyfrowa Kraina - aplikacja mobilna ju� dost�pna
Dodano: 2015-08-06 23:19:42

Szczecinek Cyfrowa Kraina – Mobilna Informacja Turystyczna to oficjalna, bezp�atna aplikacja turystyczna na urz�dzenia mobilne.

mens designer watches

Jest to praktyczny przewodnik po Powiecie Szczecineckim, maj�cy na celu jego promocj�, wyeksponowanie walor�w przyrodniczych, zabytkowych oraz kulturalnych, a tak�e zaprezentowanie atrakcji turystycznych. Charakter aplikacji w bardzo prosty oraz intuicyjny spos�b pozwala bli�ej pozna� obszar Powiatu Szczecineckiego. Szczecinek Cyfrowa Kraina zawiera pe�n� i aktualn� baz� teleadresow� (baza hotelarska, gastronomiczna, sportowa, rekreacyjna, kulturowa, wydarzenia, informacja turystyczna itp.). Informator aktualizowany jest online i wzbogacany o nowe informacje i tre�ci. Z ka�d� aktualizacj� tre�ci u�ytkownik dostanie powiadomienie o mo�liwo�ci pobrania najnowszych danych.

Wszystkie obiekty z 30 kategorii s� opisane, zawieraj� dane teleadresowe, zdj�cia oraz dok�adn� odleg�o�� od pozycji, w kt�rej aktualnie przebywa osoba korzystaj�ca z aplikacji. Lokalizacje poszczeg�lnych obiekt�w umieszczone s� na do��czonej do nich mapie, a funkcja „prowad� do punktu” pozwala na przekierowanie do aplikacji nawigacyjnej oraz wyznaczenie dok�adnej trasy do wybranego punktu. Dzi�ki funkcji planera zastosowanego w aplikacji, mo�na stworzy� list� miejsc, kt�re turysta chce odwiedzi�. Dla mi�o�nik�w wypraw kajakowych, rowerowych oraz pieszych przygotowana zosta�a kategoria, w kt�rej opisane s� szlaki Powiatu Szczecineckiego. Dzi�ki aplikacji mo�emy r�wnie� sprawdzi� pogod� w Szczecinku oraz prognoz� pogody na 3 najbli�sze dni. Dla wodniak�w dodatkow� korzy�ci� jest podawana si�a wiatru. Cyfrowa Kraina dzia�a zar�wno w trybie online jak i offline. Dost�p do Internetu jest potrzebny tylko w przypadku pobrania aktualizacji oraz ca�ej bazy offline - przydatne szczeg�lnie podczas wypraw bez zasi�gu. Aplikacja dostosowana jest do r�nej rozdzielczo�ci urz�dze� mobilnych. Obiekty w systemie podzielone s� na kilka kategorii: trasy, miejsca, wydarzenia, planuj, pogoda oraz o regionie. Dzi�ki temu w �atwy spos�b u�ytkownik odnajdzie poszukiwane informacje. Aplikacja dost�pna jest w sklepach App Store oraz Google Play dla wszystkich turyst�w odwiedzaj�cych Pojezierze Szczecineckie oraz mieszka�c�w poszukuj�cych aktualnych informacji o ciekawych wydarzeniach i miejscach za pomoc� swojego smartfona. Idealnie nadaje si� dla wszystkich lubi�cych podr�owanie, sport oraz kultur�, potrzebuj�cych pomys��w na wycieczki oraz wype�nienie wolnego czasu wszystkim tym, kt�rzy planuj� sp�dzi� go w naszym pi�knym regionie.

Aplikacj� mo�na pobra� bezp�atnie w sklepie App Store oraz w Google Play.

Zapraszamy na stronďż˝ www.cit.szczecinek.pl

�r�d�o: SzLOT

REKLAMA

Przeczytaj take: