Dzi jest czwartek, 23 maja 2019 roku
Imieniny obchodzi: Emilia, Iwona, Leoncjusz, Micha, Renata

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Jak działają rodziny zastępcze?
Dodano: 2012-09-28 17:25:39

Po tragedii w Pucku w ostatnich dniach bardzo dużo dyskutuje się o rodzinach zastępczych. Są potrzebne czy niepotrzebne, dobre czy złe? Wielu jest chętnych do oceny, ale tak naprawdę niewielu wie jak dokładnie działa system w tych kwestiach i na czym polega działalność rodzin zastępczych.

Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej muszą przejść stosowne szkolenie. W przypadku naszego Powiatu szkolenia te przeprowadzają, na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, pracownicy Publicznego Ośrodka Adopcyjnego z Koszalina.

„Przyjeżdżają do nas specjaliści i szkolą kandydatów. Specjaliści tzn. psychologowie, pedagodzy. Kurs ma określoną liczbę godzin, a po zakończeniu wydawany jest odpowiedni certyfikat. Podczas szkolenia sprawdza się czy chętni na bycie rodziną zastępczą mają do tego predyspozycje. Odbywają się rozmowy, warsztaty, ćwiczenia, również analiza sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej kandydatów chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej. W świetlne nowej ustawy wymagane od kandydatów są również zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tut. Centrum kandydaci przedstawiają zaświadczenie od lekarza rodzinnego oraz diagnozę terapeuty pod kątem uzależnień od alkoholu i od lekarza psychiatry z zapewnieniem, że stan zdrowia pozwala na pełnienie takiej funkcji.” – mówi Pani Dominika Pieczyńska-Bakuła z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Osoby szkolące badają również motywacje osób ubiegających się o status rodziny zastępczej. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku spotykają się z kandydatami w ich domu i sprawdzają warunki bytowe, mieszkaniowe, sytuację dochodową osób chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej. Ważna jest też kwestia czy osoby te były skazane prawomocnym wyrokiem sądu, albo czy zostały pozbawione lub ograniczone we władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci. Ale to nie jest koniec nauki bycia rodziną zastępczą. Kolejnym etapem jest odbycie praktyk – tym razem bezpośrednio u doświadczonej zawodowej rodziny zastępczej.

„Kandydaci przechodzą 10-godzinne praktyki, gdzie dowiadują się jak faktycznie funkcjonuje rodzina zastępcza oraz z jakimi problemami boryka się na co dzień. Jest to czas kiedy kandydaci mają okazję poruszyć różne kwestie związane z pieczą zastępczą oraz zaobserwować z bliska relacje łączące dzieci i ich opiekunów. Kolejnym ważnym elementem w trakcie szkolenia jest diagnoza psychologiczna kandydatów przeprowadzana przez psychologa klinicznego, biegłego sądowego , pracującego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. ” – dodaje Pani Dominika.

Dominika Pieczyńska-Bakuła (z lewej) i Magdalena Uszyło

Po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów, tj. opinii psychologicznej, zaświadczeń lekarskich oraz informacji o uczestnictwie w praktykach w zawodowej rodzinie zastępczej wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełnienia warunków zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadania właściwych predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. Po zakończeniu wszystkich procedur w rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci młodsze od dzieci biologicznych opiekunów zastępczych. Przez trzy lata funkcjonująca niezawodowa rodzina zastępcza jest obserwowana, kontrolowana, badana pod kątem tego, czy dobrze wypełnia powierzone jej obowiązki. Dopiero po upływie tego czasu oraz po spełnieniu warunków do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w tut. Centrum, Starosta może podpisać umowę o pełnieniu funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

„Do rodziny z Pucka dzieci trafiły w styczniu b.r. i od razu została ona przekwalifikowana na zawodową. Starosta miał prawo szybciej wydać decyzję o zawodowstwie i z tego prawa skorzystał. W naszym powiecie wygląda to inaczej, konieczne jest co najmniej 3-letnie doświadczenie jako niezawodowa rodzina zastępcza oraz pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” - tłumaczy Pani Bakuła.

Jeśli chodzi o monitorowanie funkcjonowania rodzin zastępczych od tego roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zatrudnionych jest trzech Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy mają pod opieką, wg ustawy, do 30 rodzin zastępczych przypadających na jednego koordynatora. Dodatkowo jest dwóch pracowników socjalnych, którzy nota bene również na bieżąco przechodzą różnego rodzaju szkolenia doskonalące ich umiejętności i podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. W całokształcie pracownicy i koordynatorzy pełnią funkcję wspierającą i monitorującą, są tak często jak rodzina tego potrzebuje. Jeżeli są sygnały, że w rodzinie zastępczej dzieje się coś złego wtedy pracownicy Centrum informują o nieprawidłowościach sąd rodzinny oraz prokuraturę rejonową. Zdarzają się przypadki, w których konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozwiązanie rodziny zastępczej.

W naszym powiecie na dzień dzisiejszy funkcjonuje 110 rodzin zastępczych, w tym 73 rodziny zastępcze spokrewnione ( dziadkowie, rodzeństwo dziecka ), 29 niezawodowych rodzin zastępczych ( są to osoby, które nie są wstępnymi bądź rodzeństwem dziecka ) oraz 8 zawodowych rodzin zastępczych ( osoby niespokrewnione z dzieckiem ). Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku w przypadku gdy rodzice z różnych powodów nie mogą mu tego zapewnić. Czasem jest to śmierć rodzica, czasem jego wyjazd za granicę, bądź nadużywanie alkoholu i zaniedbywanie dzieci. Sąd po przeanalizowaniu sytuacji dziecka podejmuje decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

„Rodziny zastępcze na co dzień opiekują się nie swoimi dziećmi. To zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej z różnych powodów nie mogą być wychowywane w swoich rodzinach naturalnych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania oraz zapewnienie mu rodzinnej atmosfery z poszanowaniem jego indywidualnych cech. Zadaniem rodziny zastępczej jest także podtrzymywanie więzi łączących dziecko z jego rodziną naturalną oraz współpraca na rzecz powrotu dziecka pod opiekę jego rodziców, o ile jest taka możliwość Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wspiera rodziny zastępcze w wypełnianiu ich obowiązków oraz pomaga w rozwiązywaniu różnych spraw związanych z pieczą zastępczą. Należy dodać, że oprócz pracowników tut. Centrum, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pomoc rodzinom zastępczym świadczy trzech psychologów, w tym psycholog kliniczny biegły sądowy. Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Szczecineckiego otrzymują w tut. Centrum bezpłatną pomoc prawnika, pedagoga czy psychologa. Także pracownicy tut. Centrum współpracują z rodziną naturalną na rzecz powrotu dzieci pod opiekę swoich rodziców. W przypadku rażących zaniedbań ze strony rodziców naturalnych w stosunku do ich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych sąd pozbawia władzy rodzicielskiej rodziców dziecka, a tut. Centrum zgłasza dziecko z uregulowaną sytuacją prawną do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w celu rozpoczęcia procedury adopcyjnej. W przypadku zakwalifikowania dziecka do adopcji rolą Publicznego Ośrodka Adopcyjnego jest znalezienie dziecku docelowej rodziny adopcyjnej. Stąd ideą rodzicielstwa zastępczego jest zastąpienie dziecku rodziny do czasu kiedy nie będzie mogło powrócić do swoich rodziców naturalnych bądź zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Do września 2012r. ośmioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych. Bywają też sytuację, w których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej do uzyskania pełnoletności z uwagi na brak możliwości ich powrotu pod bezpośrednią opiekę rodziców biologicznych, a także sytuacja prawna dziecka nie pozwala na rozpoczęcie procedury adopcyjnej.” - mówi Pani Dominika Pieczyńska-Bakuła.

W tym roku aż jedenaścioro dzieci z naszego powiatu powróciło do swoich domów. Jest to niewątpliwie efekt dobrej współpracy między rodziną zastępczą, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i rodziną naturalną dziecka. Bardzo ważna jest także bardzo dobra współpraca z Sądem Rodzinnym jaką może pochwalić się szczecineckie PCPR.

I oby tak dalej.

Magdalena Uszyło

REKLAMA

Przeczytaj take: