Dzi jest poniedziaek, 4 grudnia 2023 roku
Imieniny obchodzi: Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Trunki niszcz�ce m�ode pokolenia. Da si� temu zaradzi�?
Dodano: 2012-06-14 19:19:28

Odwiecznym problemem, z kt�rym spotykamy si� na co dzie�, jest alkohol w�r�d m�odych ludzi, staj�cy si� niestety coraz cz�ciej wybieranym typem „rozrywki” i sp�dzenia wolnego czasu. Przez �wczesn� m�odzie�, jest traktowany jako swego rodzaju dodatek do �wietnej zabawy i gwarantowanych wra�e�, nie zawsze ko�cz�cych si� pozytywnym skutkiem. W dzisiejszych czasach ci�ko spotka� jest osob� dojrza��, kt�ra mog�aby z czystym sumieniem stwierdzi�, i� jest w stanie przednio si� bawi� bez dodatku alkoholu, wi�c co mamy powiedzie� o m�odzie�y, kt�ra przecie� ma bra� przyk�ad ze starszych i bardziej do�wiadczonych przez �ycie ludzi?

Zacznijmy od najm�odszych lat, kiedy to dziecku w wieku przedszkolnym, na jego kolejnych urodzinach, serwowany jest co prawda- bezalkoholowy szampan. Rodzice twierdz�, �e jest to tylko zabaw� i urozmaiceniem tego dnia dla ich kochanego potomka, jednak jako m�oda osoba, dostaje ono wtedy wyra�ne bod�ce od opiekun�w, �e ka�d� uroczyst� dla niego sytuacj�, nale�y �wi�towa� z dodatkiem napoju wyskokowego. Staje si� to dla niego norm� i w wieku p�niejszym z drinku bezalkoholowego, przeradza si� w wysokooprocentowany trunek.

Mijaj� kolejne lata b�ogiego dzieci�stwa i zbli�a si� d�ugo oczekiwany, zar�wno przez rodzin� jak i dziecko, czas Pierwszej Komunii �wi�tej. Nast�puje tu „zderzenie” kompletnie odosobnionych koncepcji tego wyj�tkowego dnia. Ucze� drugiej klasy szko�y podstawowej przygotowuje si� duchowo, by po raz pierwszy przyst�pi� do tego sakramentu, a rodzice? Rodzice szykuj� swoje portfele, poniewa� te �wi�to trzeba nale�ycie sp�dzi�. I nie s� to pieni�dze w wi�kszo�ci wydawane na posi�ek dla go�ci, lecz niestety- na wszelkiego rodzaju wina, nalewki, w�dki, a czasem nawet i whisky dobrych marek. W my�l opiekun�w dziecka „ten dzie� trzeba opi�”. Zastan�wmy si� jaki przyk�ad mu wtedy dajemy? Przecie� gdy ono dojrzeje, za�o�y w�asn� rodzin�, b�dzie robi�o dok�adnie tak samo, poniewa� tak nauczono go w domu…

M�odzie� wst�puj�ca do gimnazjum, szk� �rednich i wy�szych, coraz cz�ciej si�ga po alkohol. Nauczyciele organizuj�c wszelkiego rodzaju wyjazdy na wycieczki, wyj�cia do kina, teatru, tak na prawd� nie zdaj� sobie sprawy z tego, �e daj� wtedy m�odym mo�liwo�� zbiorowego spo�ywania trunk�w. Z moich obserwacji wynika, i� rzadko spotyka si� grupy klasowe, kt�re id� do kina tylko i wy��cznie po to, aby obejrze� film i wywnioskowa� z niego jak�� �yciow� rad�. Teraz, w tej niestety szarej rzeczywisto�ci m�odych pokole�, jest to zwyk�a ucieczka od szkolnych zaj�� i mo�liwo�� zbiorowego picia, bo tak to si� w�a�nie nazywa.

Mimo przepis�w prawa, zabraniaj�cych sprzeda�y alkoholu nieletnim, coraz cz�ciej napotka� mo�na ekspedientki, kt�re im go udost�pniaj�, bez ��dania dowodu osobistego b�d� innego dokumentu �wiadcz�cego o pe�noletnio�ci klienta. Ne pytanie dotycz�ce takiej sprzeda�y, zadane przeze mnie jednej z kasjerek okolicznego sklepu, odpowied� brzmia�a mniej wi�cej tak: „Oczywi�cie, �e sprzedaj�, ale wie pani, to wszystko jest robione raczej potajemnie. Przecie� gdybym tego nie sprzedawa�a, spad�y by mi utargi, a te dzieci i tak przenios�y by si� do s�siedniego sklepu.” Czy by�am zszokowana odpowiedzi�? I tak i nie. Tak, poniewa� ta kobieta przej�a si� problemem swoich zysk�w, zamiast zapobiega� alkoholizmowi w�r�d m�odzie�y. Nie, poniewa� taka odpowied� i zachowanie jest norm� w handlu detalicznym.

I co teraz? M�oda osoba kupuje sobie piwo b�d� inny tego rodzaju nap�j, zastanawiaj�c si� gdzie mog�aby go spo�ytkowa� i zosta� niezauwa�on�. Pozostaj� przystanki, ogr�dki, dzia�ki, ciemne sfery w miastach, autobusy liniowe, kt�re przewo�� m�odzie� ze szk� i strefy obj�te zakazem picia alkoholu na ich terenie oraz w obr�bie.

Zgodnie z tre�ci� rozporz�dzenia prezesa Rady Ministr�w z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysoko�ci grzywien nak�adanych w drodze mandat�w karnych za wybrane rodzaje wykrocze� (Dz. U. 2003 nr 208 poz. 2023), spo�ywanie napoj�w alkoholowych w miejscach obj�tych zakazem spo�ywania takich napoj�w karane jest grzywn� w wysoko�ci 100 z�otych. Niestety nie jest to �adn� przeszkod� dla pij�cych, poniewa� w ich przekonaniu, picie alkoholu w miejscach publicznych obj�tych zakazem, jest ciekawym prze�yciem i zastrzykiem adrenaliny.

Coraz cz�ciej spotka� mo�na nieletnich pij�cych na wszelkiego rodzaju imprezach rozrywkowych: festynach, dyskotekach, parafiadach czy szkolnych po�owinkach. Najcz�ciej s� to osoby z porz�dnych rodzin, w kt�rych rodzice staraj� si� dobrze wychowa� dziecko i zapewni� mu odpowiedni byt, ograniczaj�c mu spo�ywanie jakichkolwiek napoi alkoholowych. Osoba ta, id�c na tak� zabaw�, czuje wolno��, brak kontroli oraz ogromn� ch�� do prze�ycia czego�, czego jeszcze nie zazna�a. I co w zwi�zku z tym? Zaczynaj� si� problemy, gdy po pierwszym mocniejszym drinku, si�ga po nast�pny i czynno�� ta powtarza si� wielokrotnie. Dziecko wraca do domu w stanie nietrze�wo�ci, dostaje bur� od rodzic�w i sprawa przycicha. Zbli�a si� kolejne wyj�cie ze znajomymi, nast�pna „popijawka” i po raz dziesi�ty dziecko widzi zez�oszczonych rodzic�w, lecz wie, �e z tego powodu nie czekaj� na nie �adne konsekwencje- na tym si� ko�czy, a opiekunowie nie stosuj� wobec swojego potomka �adnej, kary, do momentu, gdy zdarza si� nieszcz�cie. C�rka wracaj�c do domu oznajmia zszokowana, �e jest w ci��y b�d� ma �zy w oczach i uraz do ko�ca �ycia z powodu pope�nionego na niej gwa�tu, a syna przywo�� policjanci, twierdz�c, �e zostaje wszcz�te przeciwko niemu post�powanie karne, z tytu�u pobicia lub kradzie�y. Wtedy rozpoczyna si� przys�owiowe „�apanie za g�ow�” i zastanawianie si�, gdzie w wychowaniu zosta� pope�niony b��d.

Niestety takie sytuacje nie maj� miejsca tylko dobrych domach. Ka�dy z nas dok�adnie wie, jak funkcjonuje �ycie na wioskach. Przewa�aj� tam rodziny patologiczne, w kt�rych liczy si� tylko na zapomog�, dorobienie u kogo� na czarno lub �wiadczenia emerytalne czy rentowe. Dzieci z takich rodzin nie maj� �adnych mo�liwo�ci opuszczenia z�ego �ycia i funkcjonowania w normalnym, bezalkoholowym �wiecie. Przyk�ad z codzienno�ci? Dziecko z s�siedztwa, kt�re od dziewi�tego roku �ycia zostawa�o nagradzane szklank� taniego wina, za ka�de przyniesione do domu pieni�dze! Co jest tego efektem? Problemy z nauk� i w zasadzie nieuko�czenie gimnazjum, wieczna praca fizyczna oraz brak tolerancji r�wie�nik�w. Zdarzaj� si� jednak nieliczne wyj�tki, kt�re chc� to wszystko zostawi�, od��czy� si� od rodzic�w alkoholik�w i zacz�� �y� jak zwyk�y, rozwijaj�cy si� cz�owiek, lecz ich jest zdecydowana mniejszo��. Takim osobom, nale�y wtedy pom�c psychicznie, aby poczu�y si� dowarto�ciowane i posiada�y �wiadomo�� tego, �e mog� sta� si� kim�, je�li tylko tego chc�.

Tak wi�c pozostaje mi nic wi�cej,GradeoneWatches.me jak tylko zaapelowa� do wszystkich rodzic�w- dbajcie o swoje dzieci, nie pozw�lcie na to, by wychowywa�y si� w szarym �wiecie, w kt�rym podstaw� �ycia jest alkohol niszcz�cy niekiedy m�ode talenty. Nie mo�emy �y� przecie� w spo�ecze�stwie, w kt�rym strach przed wybuchami agresji u m�odych, spowodowanych spo�ywaniem oprocentowanych trunk�w, parali�owa� b�dzie kontakty mi�dzyludzkie. Zastan�wmy si�, jak mo�emy temu przeciwdzia�a�, skoro organizowanie spotka� w szko�ach i wyk�ad�w na uczelniach, nie przynosi pozytywnych skutk�w.

Monika Tomaszewska

REKLAMA

Przeczytaj take: