Dzi jest sobota, 10 czerwca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Bogumi, Magorzata, Diana

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

KOBIETOM DZI�KUJEMY
Dodano: 2012-07-02 15:53:31

Dwa lata temu uko�czy�am studia pedagogiczne w Poznaniu , kt�ry nie urzek� mnie jako miasto, wi�c podj�am decyzj� o pozostaniu w Szczecinku.

Decyzja zupe�nie niezrozumia�a dla moich znajomych, kt�rzy r�wnie� w Poznaniu podj�li studia, prac�, oraz zamieszkuj� to miasto zafascynowani szerok� gam� rozrywek. Dlaczego nie wybra�am zatem tego samego?

Liczy�am, �e w Szczecinku o kt�rym m�wi si�, �e z roku na rok si� rozwija, nast�pi faktycznie prze�om. Wierzy�am, �e skoro mn�stwo pieni�dzy pakuj� si� w turystyk� to musi zaowocowa� to przyci�gni�ciem nie tylko turyst�w, ale przede wszystkim inwestor�w. Patrz�c z perspektywy minionych lat faktycznie zauwa�am zmiany - na gorsze.

Mn�stwo w�asnych przedsi�biorstw nie przetrwa�o, gdy� ceny wynajmu pomieszcze� s� zbyt wysokie a firm okre�lanych jako przysz�o�ciowe, pr�nie dzia�aj�ce jest zbyt ma�o. Ponadto zatrudniaj� g��wnie m�czyzn, gdy� w wielu z nich przewa�a praca fizyczna, oraz stanowiska zawodowe.

Dla bardziej wykwalifikowanych przygotowane s� ciep�e posadki w Instytucjach Samorz�dowych tego Miasta.

A co z nami kobietami?

Ci�gle zauwa�am, pewnego rodzaju szowinistyczne podej�cie, dyskryminacj�. Na podstawie np. ofert Urz�du Pracy mo�na wywnioskowa� jak traktowana jest kobieta i czym powinna si� zajmowa�.

Inteligentne, wykszta�cone kobiety maj� utrudnione zadanie. Jestem absolwentk� pedagogiki resocjalizacyjnej, Replica Handbags replica chanel handbags Replica Handbags uk mog�abym �mia�o pracowa� w policji, stra�y miejskiej, czy zak�adzie karnym, jednak�e o te same stanowiska ubiegaj� si� m�czy�ni, kt�rych podkre�la si� predyspozycje fizyczne, oraz wi�ksz� odporno�� psychiczn� tym samym przyjmuj�c w�a�nie ich do pracy.

Jak dalej �y� w tym mie�cie i czy w�a�ciwie jest sens bez „znajomo�ci”?

Zapewne nie jedna m�oda kobieta zadaje sobie takie pytanie, marz�c o zawodowym spe�nieniu w pi�knym Szczecinku, czego �ycz� Paniom.

Magdalena �ukaszewicz

REKLAMA

Przeczytaj take: