Dzi jest sobota, 10 czerwca 2023 roku
Imieniny obchodzi: Bogumi, Magorzata, Diana

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Pracownik na wag� z�ota!
Dodano: 2012-10-28 12:44:11

XXI wiek jest bez w�tpienia okresem pogoni za pieni�dzem. Niestety nadesz�y tak tragiczne dla nas czasy, �e cz�owiek ca�kowicie zatraci� si� w przekonaniu, i� jest tym, co ma i w jaki spos�b si� prezentuje. Cz�sto, cho� nie zawsze, pracodawcy przy wyborze odpowiedniego pracownika na dane stanowisko, w pierwszej kolejno�ci kieruj� si� jego cechami fizycznymi, wykszta�ceniem, a nast�pnie zwracaj� uwag� na atuty osobowo�ci i charakteru.

Odwiedzaj�c szczecineckie (i nie tylko) urz�dy spotka� da si� z obs�ug� nie do ko�ca odpowiadaj�c� wymaganiom petent�w. Wielokrotnie s�yszymy uszczypliwe komentarze na temat os�b pracuj�cych na stanowiskach biurowych. Kawa, ciastka, plotki, odsy�anie od pokoju do pokoju- tak stereotypowo ocenia si� przeci�tnego zatrudnionego w instytucjach pa�stwowych. Zdarzaj� si� jednak wyj�tki od podanych za�o�e�.

Najlepszym przyk�adem na to twierdzenie, s� panie zatrudnione przy obs�udze klient�w punktu pocztowego, mieszcz�cego si� na ulicy Kardyna�a Stanis�awa Wyszy�skiego w Szczecinku. Interesanci kieruj�cy si� tam w konkretnym celu, spotykaj� si� z niebywale mi�ym przyj�ciem i wysok� kultur� osobist� pracownik�w. Osoby pracuj�ce w tym wydziale dokonuj� wszelkich stara�, aby petent wyszed� zadowolony i dobrze poinformowany. Jako cz�sta klientka �w miejsca stwierdzam, �e „obs�uga” zdecydowanie zas�uguje na pochwa��.

Teraz, gdy tak trudno o konkretnego pracownika, rzadko spotyka si� oddane swojemu zawodowi osoby. Cz�sto przy wyborze pracy kierujemy si� wysoko�ci� wynagrodzenia, b�d� wybieramy t�, kt�ra jest dla nas dost�pna, co niekoniecznie idzie w parze z �yciow� pasj� i zainteresowaniami. Jednak odwiedzaj�c wy�ej wymieniony punkt pocztowy spotykamy si� z przyj�ciem na naprawd� wysokim poziomie! O takich wykonawc�w powinien dba� ka�dy zatrudniaj�cy!

Monika Tomaszewska

Tag Heuer Replica Watches replica watches

REKLAMA

Przeczytaj take: