Dzi jest roda, 1 kwietnia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Teodor, Grayna, Irena, Zygmunt

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

I BOBOLICKI TURNIEJ TENISA STO�OWEGO 2013!
Dodano: 2013-01-24 18:33:50

Ju� od wrze�nia 2012 roku w Bobolicach trwaj� treningi tenisa sto�owego. Odbywa si� to w hali sportowej Szko�y Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza mieszcz�cej si� przy ulicy Szkolnej. Uczestnicy tych trening�w to m�czy�ni spotykaj�cy si� systematycznie w ka�d� �rod�, by przy kilkugodzinnym wysi�ku fizycznym doskonali� swoje umiej�tno�ci.

Co ich ��czy? Oczywiďż˝cie jedno- zamiďż˝owanie do tego sportu. Jedni sďż˝ lepsi, jedni gorsi- ale wszyscy wkďż˝adajďż˝ w to caďż˝e swoje siďż˝y. Zrďż˝nicowanie wiekowe jest tu naprawdďż˝ duďż˝e, dlatego teďż˝ kaďż˝dy moďż˝e w takich ďż˝wiczeniach uczestniczyďż˝. Skďż˝d pomysďż˝? „Na poczďż˝tku treningi te nie cieszyďż˝y siďż˝ du�� popularnoďż˝ciďż˝, lecz z tygodnia na tydzieďż˝ przybywaďż˝o chďż˝tnych”- jak mďż˝wi organizator, a zarazem g��wny sponsor nagrďż˝d, Replica Watches   Replica watches na ktďż˝rego proďż˝bďż˝ danych nie ujawniamy. Podczas spotkaďż˝ uczestnicy zaproponowali wspďż˝lnďż˝ rywalizacjďż˝ i tak teďż˝ siďż˝ staďż˝o.

Dnia 23.01.2013 mia� miejsce amatorski I Bobolicki Turniej Tenisa Sto�owego. Na t� chwil� organizator przygotowa� pi��dziesi�t plakat�w zach�caj�cych do uczestnictwa oraz ciekawe nagrody rzeczowe i pieni�ne. Zapisy trwa�y do�� d�ugo i zg�osi�o si� 23 uczestnik�w r�nych wiekowo, a w�r�d nich znalaz� si� nawet reprezentant rady gminnej oraz ksi�dz. Zawody przebieg�y pod �ci�le okre�lonym regulaminem. Uczestnicy drog� losowania zostali podzieleni na pi�� grup w walce „ka�dy z ka�dym”, a spo�r�d tych grup wy�ania� si� zwyci�zca i tak zawodnicy docierali do samego fina�u.

Wra�enia by�y niesamowite. Niekt�re sety ko�czy�y si� ju� po kr�tkim czasie, jednak przy starciu najlepszych trwa�y nawet od kilkunastu do kilkudziesi�ciu minut. Ka�da sekunda by�a walk� o zwyci�stwo, niezwykle zaci�tym bojem przysparzaj�cym zdenerwowanie, lecz dodaj�cym adrenaliny.

Najciekawsze starcia by�y bacznie obserwowane przez uczestnik�w, a tak�e publiczno��. Zm�czeni, wyko�czeni, ale zadowoleni zwyci�zcy okazali si� w tym starciu niepokonani. Na podium stan�o „trzech wspania�ych”- na pro�b� pozostaj� oni anonimowi.

Czy b�d� kolejne turnieje? Oczywi�cie! Nast�pny pod patronatem Urz�du Miasta i Gminy Bobolice odb�dzie si� w dniu 23.02.2013, tym razem na Hali Widowiskowo-Sportowej nowego gimnazjum przy ulicy G�owackiego. „S� r�wnie� plany, na zorganizowanie podobnych meczy jesieni� tego roku”- jak odpowiada organizator.

Przy kolejnych ca�kiem mo�liwy b�dzie podzia� na okre�lone grupy wiekowe, co bardziej wyr�wna szanse zawodnik�w. Istnieje tak�e wizja zorganizowania zawod�w dla kobiet, co by�oby ciekaw� atrakcj�, poniewa� w tej okolicy nie brakuje zaci�tych tenisistek.

Mecze o tym charakterze to �wietny pomys� na sp�dzenie wolnego czasu, �wiczenie kondycji fizycznej oraz doskonalenie swoich umiej�tno�ci. Ich g��wnym celem jest realizowanie swojego hobby przez uczestnik�w. Jak m�wi organizator „sam jestem fanem tenisa sto�owego i zach�cam do niego innych”- zatem zapraszamy!

Monika Tomaszewska

REKLAMA

Przeczytaj take: