Dzi jest pitek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

TO SKANDAL- TAK WYGL�DAJ� POLSKIE DROGI!
Dodano: 2013-04-07 14:27:28

Tegoroczna długotrwała zima bez wątpienia dała się nam we znaki. Ucierpiał nie tylko świat przyrody, ale przede wszystkim drogi, samochody oraz w roli głównej nasze portfele. Pokonując główne polskie trasy nie da się nie zauważyć ogromnych dziur w nawierzchni naszych już wielokrotnie łatanych i remontowanych dróg.

„Dziura na dziurze i na dziurze jeszcze jedna dziura!” Tak w prosty spos�b opisa� mo�na to, co dzieje si� na polskich drogach po zimie. Dziury by�y ju� dawno, ale ten rok jest szczeg�lnie tragiczny. Polacy wydaj� mn�stwo pieni�dzy na napraw� samochod�w. Cierpi� opony, kt�re w wi�kszo�ci przypadk�w zostaj� przebite, zawieszenie oraz domowy bud�et, bo naprawy samochod�w nie nale�� do najta�szych.

A jak poradzi� sobie z tymi wydatkami zarabiaj�c najni�sz� krajow�? Rz�d m�wi- „Oferujemy odszkodowania za uszkodzone cz�ci samochod�w, kt�re powsta�y w wyniku starcia z wyrw� w jezdni”. Tylko czy o nie tak �atwo? Niestety-NIE! Wywalczy� odszkodowanie za uszkodzony w taki spos�b samoch�d graniczy z cudem, Swiss Replica Watches a wzywanie do tego typu zdarzenia policji, mo�e skutkowa� mandatem w wysoko�ci od 50 do 100z� za nieuwag� podczas jazdy. Pytanie - dlaczego tak si� dzieje? Bo zamiast naprawia� drogi wystarczy postawi� znak ostrzegawczy „Z�A NAWIERZCHNIA NA ODCINKU 9 KM” (czasami nawet 30km!) i z g�owy!

Ale sk�d te dziury? Przecie� remontuj�, �ataj�… robotnicy s� ci�gle widoczni na naszych ulicach. Punktem kulminacyjnym jest tu koszt remontu takiej drogi. Na przetargach walcz� o to kto da mniej, a nie zrobi lepiej. Dlaczego dla przyk�adu w Niemczech stan dr�g nie jest taki jak u nas? Przecie� spos�b przygotowania technicznego nawierzchni razem z wykszta�ceniem odpowiednich pracownik�w jest dok�adnie taki sam! Odpowied� brzmi - jako��.

Bez w�tpienia w krajach zachodnich liczy si� przede wszystkim jako��. Lepiej wyda� raz, a zrobi� dobrze, ni� wydawa� �rednio co cztery lata i pog��bia� tym samym dziur� w bud�ecie. A przecie� nie na to p�acimy podatki! Jako obywatele Polski oczekujemy ingerencji pa�stwa w tego typu sprawy, a jak na razie widzimy tylko bierno�� i marne obietnice. Wina zawsze jest zrzucana na co�, co tak naprawd� ma niewielki wp�yw na ca�� sytuacj�.

Wi�c po co stawia� radary? Te dziury doprowadzaj� do tego, �e przy dopuszczalnej pr�dko�ci 90km/h jedziemy zaledwie 50, poniewa� wje�d�aj�c co kilka metr�w w ponad siedmiocentymetrow� dziur� nara�amy nasze auto na uszkodzenia i nasz portfel na wydatki.

A mo�e to tylko swego rodzaju plan? Po co naprawia� drogi, skoro to tylko koszt, a od obywateli mo�na „wyci�gn��” wi�cej!

Na przyk�ad za podatki dochodowe, kt�re odprowadza bez w�tpienia ka�dy mechanik, wulkanizator czy w�a�ciciel sklepu z cz�ciami do samochod�w. Replica watches Stanowi to w�wczas przych�d dla bud�etu pa�stwa i bez w�tpienia jest to sytuacja bardziej korzystna, tylko niestety nie dla nas.

Zdj�cia wykonane zosta�y na odcinku 10 metr�w, a droga trwa�a ich kilkaset… wi�c po czyjej stronie le�y wina?

Pozostaje nam tylko stare przys�owie dotycz�ce pracownik�w s�u�b drogowych „gdyby zrobili raz, a dobrze, p�niej byliby bezrobotni” i bierne czekanie na popraw� tej krytycznej sytuacji.

MONIKA TOMASZEWSKA

ferragamo outlet Rolex Replica Watches omega replica watches

REKLAMA

Przeczytaj take: