Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czes豉w, Agnieszka, Marian, Czech

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Pozdrowienia z Devon

璽Nie mo髒na podr髒owa髒,
nie maj髒c sta髒ego punktu
zaczepienia, (璽) do kt髒rego
zawsze wracasz.璽
Bruce Chatwin


By髒 髒rodek zimy, gdy wybiera髒am ofert髒 *zagranicznych kurs髒w j髒zykowych dla nauczycieli. I znalaz髒am: 璽Techniki Dramy w Nauczaniu J髒zyka Angielskiego璽 miejsce - Exeter. Pasuje 璽 pomy髒la髒am. Tylko 璽Gdzie jest to Exeter?璽 Szukam na mapie - OK po髒udniowo-zachodnia Anglia, jeszcze mnie tam nie widzieli 璽 jad髒璽.

I oto here I am: a przede mn髒 璽 no nie! Tego to si髒 w Anglii nie spodziewa髒am: ziele髒, palmy, dywany kwitn髒cych hortensji, ro髒linno髒髒 jakby przeniesiona z doniczek Polskich dom髒w; wzg髒rza i dziki las 璽 widok zapieraj髒cy dech w piersiach: to tak wygl髒da Kampus w Exeter w Devon? Super!!

Hortensje na kampusie/fot. autorka

Ale Devon to tak髒e rozleg髒e wzg髒rza Parku Narodowego Dartmoor ze stadami niemal dzikich kucy; to www.callomega.biz pi髒kna i (szeroka jak Wis髒a, ale czystsza) rzeka Dart. Na jej lewym brzegu, w okolicach malowniczo po髒o髒onego, portowego miasteczka Dartmouth, na wzniesieniu, znajduje si髒 willa, w kt髒rej swe ostatnie dni sp髒dzi髒a Agatha Christie, a gdzie髒 dalej rozgrywa髒 si髒 dramat Psa Baskervill髒w. W Dartmouth, z kolei, cumowa髒 statek Mayflower, zanim wyp髒yn髒髒 z grupk髒 uciekinier髒w - ofiar prze髒ladowa髒 religijnych w rejs do Ameryki P髒nocnej (fakt, 髒e da髒o to pocz髒tek kolejnym prze髒ladowaniom 璽 to ju髒 zgo髒a osobny temat).

Miasteczko Dartmouth/fot. autorka

Zmierzaj髒c w kierunku zachodnim wkraczamy do Kornwalii - najdalej na zach髒d wysuni髒tej cz髒髒 Wielkiej Brytanii bezpo髒rednio otwieraj髒cej si髒 na Ocean. Z jakich髒 powod髒w wojska Cesarstwa Rzymskiego tu nie dotar髒y, dzi髒ki czemu rdzenni mieszka髒cy tego regionu 璽 Celtowie 璽 przetrwali. Kornwalia to r髒wnie髒 Projekt Eden 璽 jedyny w swoim rodzaju w Europie wybudowany z takim rozmachem Park Botaniczny odtwarzaj髒cy strefy ro髒linne z ca髒ego 髒wiata. Nad samym brzegiem Atlantyku po髒o髒one jest miasteczko Tintagle - 璽jedno z wielu miejsc璽, gdzie urodzi髒 si髒 legendarny Kr髒l Artur 璽 bohater reprezentuj髒cy cechy (w髒wczas) dla Brytyjczyk髒w najcenniejsze: honor, odwag髒 i niez髒omno髒髒. Sklepiki z pami髒tkami oferuj髒 tu wszystko, co zwi髒zane z celtyckim dziedzictwem narodowym.

Podziwiam Brytyjczyk髒w za umiej髒tno髒髒 zachowania swoistego klimatu, kultury i wszystkiego co REGIONALNE: pocz髒wszy od architektury piel髒gnuj髒cej ka髒dy szczeg髒, a sko髒czywszy na domowych wypiekach, s髒odyczach i sklepikach, w kt髒rych czas jakby si髒 zatrzyma髒 w minionej epoce. W przeciwie髒stwie do 璽kultu przesz髒o髒ci璽, spo髒ecze髒stwo Wielkiej Brytanii jest nowoczesne, wielokulturowe i tolerancyjne.

W kraju, w kt髒rym Ko髒ci髒 Anglika髒ski jest formalnie zwi髒zany z pa髒stwem, ponad po髒owa Brytyjczyk髒w (deklaruj髒cych si髒 jako chrze髒cijanie) nie uczestniczy w nabo髒e髒stwach. Dwie trzecie Brytyjczyk髒w nie ma 髒adnego fizycznego zwi髒zku z ko髒cio髒em. Brytyjczycy to spo髒ecze髒stwo post-chrze髒cija髒skie. I jako髒 nie zauwa髒y髒am, aby w tym 璽髒wiecie bez Boga璽 kraj by髒 pogr髒髒ony w otch髒ani z髒a. Przeciwnie: Brytyjczycy to nar髒d niezwykle uprzejmy, kulturalny i radosny. Wida髒 du髒髒 trosk髒 o ludzi niepe髒nosprawnych, przejawiaj髒c髒 si髒 w przyjaznej architekturze (髒agodne podjazdy) oraz w liczbie os髒b korzystaj髒cych z elektrycznych w髒zk髒w inwalidzkich i ps髒w przewodnik髒w os髒b niewidomych. Nas Polak髒w najbardziej chyba zaskakuje kultura na drogach i to, 髒e kierowcy przepuszczaj髒 pieszych na przej髒ciach: og髒lnie 璽 na drogach (i w nocnych klubach) jest bezpieczniej.

Nikogo tu nie dziwi wystawa r髒kodzie髒a w ko髒ciele, czy budynek ko髒cio髒a 璽 przekszta髒cony w pub. Fundusze ko髒cielne pokrywane s髒 w CA髒O髒CI ZE SK髒ADEK WIERNYCH. Z pewno髒ci髒 osobnym tematem jest rosn髒ca liczba przedstawicieli wyzna髒 niechrze髒cija髒skich w Wielkiej Brytanii, co staje si髒 pal髒cym problemem tak髒e w zjednoczonej Europie: jak integrowa髒 mniejszo髒ci etniczne, aby nie dopu髒ci髒 do tragedii na tle religijnym, rasowym, czy 髒wiatopogl髒dowym.

Rzeka Dart i dom Agaty Christie/fot. autorka

I taki jest, mi髒dzy innymi, cel tego podr髒owania po Europie : poznanie ludzi z innych kraj髒w, innych obyczaj髒w i mentalno髒ci; przekonanie si髒 , 髒e nas Europejczyk髒w 髒髒cz髒 wsp髒lne korzenie grecko-髒aci髒skiej i chrze髒cija髒skiej cywilizacji oraz bezcenne zdobycze o髒wiecenia. 髒e ca髒a idea udzia髒u w mi髒dzynarodowych kursach j髒zykowych nie ogranicza si髒 jedynie do rozwijania kompetencji lingwistycznych (co jest oczywiste). 璽Unia Europejska to ci髒g髒e tworzenie od nowa cywilizacji璽 (Jadwiga Staniszkis w programie TVN24 19.08.2012), to prze髒amywanie stereotyp髒w i uprzedze髒, to nawi髒zywanie mi髒dzynarodowych kontakt髒w i przyja髒ni scalaj髒cych Europ髒 lepiej, ni髒 to 璽si髒 udaje璽 niekt髒rym politykom. Relacje nawi髒zane w trakcie czysto towarzyskich, mi髒dzynarodowych imprez s髒 bardziej szczere i naturalne, ni髒 narzucona poprawno髒髒 polityczna w trakcie formalnych debat.

I tylko 髒al, 髒e Polska nadal mentalnie odstaje od Europy, 髒e postrzegana jest g髒髒wnie w kategoriach korupcji i picia w髒dki. Ma髒o kto z obywateli Europy orientuje si髒 w walorach przyrodniczo-geograficznych Polski, czy osi髒gni髒ciach Polak髒w w nauce, literaturze czy sztuce. Szkoda, 髒e w pewnym sensie ci髒gle jeste髒my 璽za髒ciankiem Europy璽. Ale, czy nie mamy w tym swego udzia髒u?

Ma髒gorzata K髒osowicz:

anglistka, biolo髒ka, nauczycielka w ZS nr 2 w Szczecinku


*wyjazd na kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w Exeter zosta髒 dofinansowany ze 髒rodk髒w Komisji Europejskiej (KE) w ramach programu 璽Uczenie si髒 przez ca髒e 髒ycie璽; wy髒髒czn髒 odpowiedzialno髒髒 za tre髒髒 publikacji ponosi wydawca; KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek spos髒b (ch髒tnie udziel髒 wskaz髒wek, co do ubiegania si髒 o dofinansowanie wyjazdu; mo髒na si髒 ze mn髒 kontaktowa髒 drog髒 e-mailow髒: mklosowicz@op.pl) www.ipcexeter.co.uk: oficjalna strona szko髒y j髒zykowej International Project Centre zajmuj髒cej si髒 organizowaniem mi髒dzynarodowych kurs髒w j髒zykowo-metodycznych dla nauczycieli z ca髒ej Europy

Kr髒tki filmik z Dartmoor

REKLAMA