Dzi jest pitek, 29 maja 2020 roku
Imieniny obchodzi: Magdalena, Bogumia, Teodozja, Urszula, Benita

MOIM ZDANIEM - Małgorzata Kłosowicz

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Małgorzata Kłosowicz:
KOBIETA – PUCH MARNY?

Zarodek p�ci m�skiej staje si� cz�owiekiem po 40 dniach od zap�odnienia, a �e�ski po 80 […] kobiety s� b��dem natury […] s� rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego m�czyzny […] pe�nym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest m�czyzna.
�wi�ty Tomasz z Akwinu

Tomasz z Akwinu oraz inni „my�liciele” pisali swoje „m�dro�ci” wiele lat temu. A jak dzisiaj m�czyzna postrzega kobiet�? Czy przypadkiem nie jest tak, �e kobieta nadal jest (dla niekt�rych) jakim� wybrykiem natury? Jaki wp�yw na rzeczywisto�� kobiet w Polsce i na �wiecie ma g��boko zakorzeniona mentalno�� o ich nieprzydatno�ci w pewnych sferach �ycia, o swego rodzaju ni�szo�ci czy u�omno�ci?

Jeszcze zupe�nie niedawno pewien brytyjski nauczyciel akademicki twierdzi�, �e lepiej b�dzie wpu�ci� na uniwersytety ma�py ni� kobiety. W wielu krajach na �wiecie kobiety nadal traktowane s� jako obywatele drugiej kategorii. A w Polsce? W centrum Europy, 24 lata po transformacji politycznej sytuacja kobiet niestety nadal jawi si� niezbyt korzystnie. I nie usprawiedliwia tego fakt, �e kulturowo wywodzimy si� z tradycji patriarchalnej, w kt�rej kobiety zawsze zajmowa�y ni�sz� pozycj�. Chocia� obecnie obowi�zuj�ce prawo zr�wna�o kobiety z m�czyznami, nadal do�wiadczaj� one stereotypizacji, a cz�sto r�wnie� niesprawiedliwo�ci. A dzieje si� tak ju� od wczesnego dzieci�stwa.

Ksi�a, kt�rzy udzielaj� noclegu kobietom i doznaj� przy tym podniety, musz� zosta� ukarani. Kobiety natomiast maj� zosta� sprzedane przez biskupa jako niewolnice.
II Synod w Toledo

Pocz�wszy od przedszkola ma�e kobietki wt�aczane s� w role, kt�re kto� uzna� za „typowo kobiece”. Ewcia, bawi�c si� – za aprobat� pani – w przedszkolnym k�ciku lalkami, si�� rzeczy pod�wiadomie nabiera przekonania, �e najlepiej wychodzi jej opieka nad dzieckiem, a do innych zaj�� niekoniecznie si� nadaje […] Co wa�ne: podobna sugestia kierowana jest do ch�opc�w. Ada� te� mo�e uzna�, �e opieka nad dzieckiem to czynno�� „dziewczy�ska”.K. Burnetko, A. Mateja, Wszystko o Ewie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2011.

Oczekiwania ze strony wychowawc�w i rodziny id� w takim kierunku, aby dziewczynka by�a mi�a i grzeczna, podczas gdy ch�opcu odmawia si� prawa do p�aczu, bo przecie� „ch�opcy nigdy nie p�acz�”. W konsekwencji, ro�nie nam t�umi�ca sw�j gniew i ma�o asertywna dziewczynka oraz ch�opiec, kt�remu zabroniono by� wra�liwym. A nadmierna grzeczno�� w �yciu doros�ym niekoniecznie pop�aca. Mo�e si� np. sta� czynnikiem zagra�aj�cym w konkretnych sytuacjach �yciowych, natomiast stereotyp m�czyzny- „twardziela” mo�e m�czy�nie utrudni� korzystanie z przys�uguj�cych mu praw ojca i opiekuna dziecka (patrz: s�dy przyznaj�ce w wi�kszo�ci przypadk�w opiek� nad ma�oletnimi dzie�mi - matkom tak, jakby matka z samego faktu bycia kobiet� mia�a lepsze predyspozycje do zajmowania si� dzieckiem).

Kiedy widzisz kobiet�, pami�taj, to diabe�! Ona jest swoistym piek�em!
Papieďż˝ Pius II, 1405-1464

Z podr�cznik�w szkolnych uczennica dowie si� m.in., �e w�a�ciwie od czas�w staro�ytnego Egiptu po wsp�czesno�� w �wiecie decyduj�ce znaczenie odegrali wy��cznie m�czy�ni. Kobiety w szkolnej nauce jawi� si� jako mniej rozgarni�te, a te kt�re rzeczywi�cie odegra�y istotn� rol� s� wyj�tkami od regu�y, albo mia�y „typowo m�skie” cechy. Nie omawia si� te� kolejnych fal feminizmu, chocia� wsp�czesne kobiety wiele im zawdzi�czaj�. Anna Wo�osik, pedagog i autorka analizy podr�cznik�w szkolnych zauwa�a, �e … je�li podr�cznik zawiera szkodliwe sformu�owania, powiela stereotypy i uprzedzenia, to si�a ich ra�enia jest wielka i d�ugotrwa�a.A. Wo�osik, Edukacja dla r�wno�ci czy trening dla uleg�o�ci? Czy polskie podr�czniki respektuj� zasad� r�wno�ci p�ci?, http://www.wstronedziewczat.org.pl/downloads/ania_genderfair.pdf.

Stereotypizacja r�l p�ciowych mo�e te� wp�yn�� na nasze opinie i reakcje dotycz�ce problemu przemocy,Omega Replica Watches w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Media zamiast edukowa� spo�ecze�stwo i zmienia� jego postawy reprodukuj� mity na ten temat. Powielane s� stereotypy dotycz�ce ofiar gwa�t�w. Przekonanie, �e to kobieta jest winna, �e to kobieta zrobi�a co� nie tak jest bardzo silnie zakorzenione w spo�ecze�stwie. W konsekwencji, wiele kobiet-ofiar przemocy seksualnej lub nawet gwa�tu decyduje si� nigdzie tego faktu nie zg�asza� ze wzgl�du na wt�rn� wiktymizacj�, czyli sytuacj� w kt�rej ofiara doznaje powt�rnie krzywd poprzez reakcj� spo�ecze�stwa. Stereotypy dotycz�ce p�ci mog� te� mie� kolejne konsekwencje takie jak: brak umiej�tno�ci wyznaczania granic nietykalno�ci cielesnej, czy brak rozeznania czym jest przemoc (patrz wydarzenie w Gimnazjum Salezja�skim), brak �wiadomo�ci o konieczno�ci pracy z grup�, z kt�rej najcz�ciej rekrutuj� si� sprawcy - z m�czyznami.

Liczby dotycz�ce skali przest�pstw s� alarmuj�ce. Oko�o 800�000 kobiet w Polsce rocznie do�wiadcza jakiej� formy przemocy. Natomiast oko�o 150 kobiet rocznie ginie w wyniku tzw. „nieporozumie� domowych” .J. Piotrowska, A. Synakiewicz Do�� milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwa�tu w Polsce, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011. To prawie dwa razy tyle, ile liczy Tragedia Smole�ska. A ile czasu, energii i funduszy przeznaczono na pomoc rodzinom ofiar Katastrofy Smole�skiej, a ile rodzinom ofiar przemocy? Dane pokazuj�, �e sprawc� przemocy seksualnej w ponad 80% przypadk�w jest osoba znana ofierze; 80% zgwa�ce� dokonano w mieszkaniach os�b zgwa�conych; w 90% przypadk�w zgwa�ce� sprawcy pozostaj� bezkarni. Chocia� przest�pstwo zgwa�cenia jest przewidziane w polskim prawie karnym wyrokiem od 2 do 12 lat, �rednia wyrok�w w Polsce to 3 lata za gwa�t ze szczeg�lnym okrucie�stwem (we Francji 8,8 lat, w Wielkiej Brytanii – 7,1). Statystyki pokazuj�, �e najcz�stszym rodzajem gwa�tu jest gwa�t w ma��e�stwie lub bliskiej relacji „partnerskiej”.tam�e

Je�li chodzi o stereotypy dotycz�ce przemocy w rodzinie, to najbardziej rozpowszechniony jest pogl�d i� nie istnieje co� takiego, jak gwa�t w ma��e�stwie (tak uwa�a oko�o 20% prokurator�w i blisko 40% policjant�w)tam�e Mity na temat gwa�tu powi�zane s� z wiar� w „sprawiedliwy �wiat”: �atwiej nam odsun�� od siebie my�li, �e te� mo�emy by� nara�one na przemoc seksualn�, je�li wierzymy, �e ofiary s� same sobie winne, �e gwa�t nie spotyka „porz�dnych kobiet”, tylko takie, kt�re go w jaki� spos�b sprowokowa�y, �e gwa�t najcz�ciej zdarza si� w ciemnym zau�ku, a sprawc� mo�e by� jaki� zwyrodnialec, ale na pewno nie osoba, kt�r� dobrze znamy.tam�e

Media bagatelizuj� te� lub powielaj� mity, �e w gwa�cie chodzi przede wszystkim o seks, a nie o przemoc. U�ywaj� sformu�owa� typu seksafera, traktuj�c sprawy o gwa�t jako sensacje obyczajowe, a nie jako powa�ne przest�pstwo. Powielaj� mit, �e ofiary s� wsp�odpowiedzialne za przemoc, poniewa� „prowokuj�” m�czyzn swoim wygl�dem. Analizuj� przesz�o�� ofiary, jej wcze�niejsze kontakty seksualne, jakby „niew�a�ciwe prowadzenie si�” usprawiedliwia�o zastosowan� wobec takiej kobiety przemoc. Manipuluje si� r�wnie� tytu�ami maj�cymi szokowa� np. Strauss-Kahn zwolniony z aresztu. Pokoj�wka przyznaje, �e sk�ama�a, co sugeruje, ze kobieta przyzna�a si� do sk�adania fa�szywych zezna�. Dla funkcjonowania stereotyp�w p�ci istotne jest to, �e ludzie wierz� w s�uszno�� […] za�o�e� na temat kobieco�ci i m�sko�ci, tj. spo�ecznie zdefiniowanych cech p�ci kulturowej […] oraz, �e [stereotypy - przyp. autorki] mog� prowadzi� do narastania uprzedze� wobec danej grupy. […] Uprzedzenia s� centralnym elementem rasizmu, homofonii, seksizmu i wrogo�ci wobec obcychKobiety do samorz�du – samorz�d dla kobiet projekt realizowanych przez Kongres Kobiet, Fundacj� Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacj� Feminoteka ze �rodk�w Fundacji im. S. Batorego; materia�y pochodz� ze szkolenia: Polityka r�wno�ci p�ci w dzia�aniach samorz�dowych, wrzesie� 2010.

Kobiety w Polsce s� nie tylko stereotypizowane, ale r�wnie� (czego niekt�rzy nie zauwa�aj�) dyskryminowane; w tym - na rynku pracy, w dost�pno�ci do w�a�ciwej opieki zdrowotnej, a tak�e praw reprodukcyjnych. Ju� na etapie rekrutacji kobieta o podobnych kwalifikacjach ma mniejsze szanse na zatrudnienie od m�czyzny. Wynika to z prostej, aczkolwiek biologicznej funkcji kobiety jako matki. Po prostu ponosimy konsekwencje tego, jak ukszta�towa�a nas natura. I w konfrontacji z gospodark� wolnorynkow� jeste�my na z g�ry straconej pozycji. Dop�ki urodzenie dziecka nie b�dzie traktowane jako dobro nas wszystkich, a nie fanaberia kobiety, dop�ty trudno b�dzie wymusi� na pracodawcy, aby osobi�cie przej�� funkcje opieku�cze za pa�stwo. Np. w szczecineckiej o�wiacie (a podejrzewam, �e tak jest r�wnie� w innych miejscach w Polsce) kobieta po powrocie z urlopu macierzy�skiego, pomimo wcze�niejszej, wzorowej pracy ma zerowy dodatek motywacyjny. Z kolei, gdy w trakcie rozpocz�tego awansu nauczycielka zajdzie w ci��e, to zgodnie z Kart� Nauczyciela (uwa�an� powszechnie za „przywilej” nauczycieli), musi przerywa� rozpocz�ty sta� i rozpocz�� go od nowa dopiero po powrocie z urlopu wychowawczego. W konsekwencji ma ni�sze zarobki w por�wnaniu do kolegi, kt�ry rozpocz�� awans razem z ni�.
W efekcie, z racji swej biologii, TYLKO KOBIETA PONOSI ODPOWIEDZIALNO�� ZA URODZENIE DZIECKA. Z CZYSTO FINANSOWEGO PUNKTU WIDZENIA NIE OP�ACA SI� W POLSCE „PO�WI�CA� DZIECIOM I DOMOWI”. W naszej patriarchalnej kulturze zwyczajowy podzia� obowi�zk�w rodzinnych spycha kobiety ze �cie�ki awansu zawodowego. Macierzy�stwo eliminuje uczon�, cho� nie eliminuje uczonego. K. Burnetko, A. Mateja Wszystko o Ewie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2011.

A wracaj�c do etapu poszukiwa� pracy, to nawet zak�adaj�c, �e kobieta pomy�lnie przejdzie kolejne etapy rekrutacji i zdob�dzie wymarzona prac�, ma do pokonania kolejn� nier�wn� walk� z m�czyznami, bowiem napotyka na mechanizmy skutecznie blokuj�ce jej zawodow� karier�: szklany sufit, lepka pod�oga, ruchome schody - to zjawiska, kt�re skutecznie op�niaj� karier� zawodow�. Szklany sufit to niewidoczne bariery wynikaj�ce ze stereotyp�w lub kultury organizacyjnej firmy, utrudniaj�ce, albo uniemo�liwiaj�ce kobietom awans. Lepka pod�oga to poj�cie odnosz�ce si� do zawod�w o niskim dochodzie lub presti�u, w ramach kt�rych nie ma wi�kszych mo�liwo�ci awansu, a kt�re w du�ym stopniu zdominowane s� przez kobiety (np. sekretarki). Szklane ruchome schody to termin odnosz�cy si� do sytuacji uprzywilejowania m�czyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobiety ( np. w edukacji). Poj�cie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialn� si�� wynosz�ca m�czyzn na wy�sze szczeble kariery i stanowi�ce przeciwie�stwo „szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej bariery zagradzaj�cej kobietom drog� na szczyt. [przyp. autorki] Dotychczasowe analizy wykazuj� istnienie kolejnych barier, na kt�re z powodu p�ci napotykaj� kobiety, a nale�� do nich: poddawanie w w�tpliwo�� kompetencji kobiet, poddawanie w w�tpliwo�� faktu, �e mo�e by� r�wnie dobrym politykiem jak m�czyzna, pomniejszanie roli kobiety poprzez protekcjonalne traktowanie (zdrabnianie imienia, pseudoopieku�cze obejmowanie), zwracanie nadmiernej uwagi na fizyczno�� (patrz Ministra Joanna Mucha), traktowanie kobiety jako ozdoby, a nie r�wnorz�dnej partnerki w polityce, wykluczanie z nieoficjalnych spotka� (m�czy�ni spotykaj� si� przy piwku i tam ustalaj� spos�b rozstrzygania wa�nych spraw). Z kolei za barier� wewn�trzn� uzna� nale�y wyskoki poziom samokrytycyzmu kobiet oraz (niestety) brak solidarno�ci mi�dzy samymi kobietami; kobiety si� nie wspieraj� i nie ufaj� sobie. Polacy obawiaj� si� szefa-kobiety. Cz�sto mo�na odnie�� wra�enie, �e kobieta o wysokich kompetencjach profesjonalnych i osobistych nie wykazuje odpowiedniej pewno�ci siebie lub ma jej niewsp�miernie mniej od przeci�tnie wypadaj�cego na jej tle m�czyzny.

Kobiety awansuj� r�wno z m�czyznami do mniej wi�cej �redniego szczebla mened�erskiego, a potem pojawia si� tzw. szklany sufit […] w zarz�dach sp�ek gie�dowych, w radach nadzorczych jest �rednio po 12% kobiet, a wi�c prawie 90% stanowisk w zarz�dach i radach nadzorczych obejmuj� m�czy�ni; na stanowiskach prezes�w, kobiet jest poni�ej 3%, tak jakby by�y one wykluczone z obejmowania tych najwy�szych funkcji mimo, �e s� r�wnie dobrze do ich pe�nienia przygotowane.Agnieszka Koz�owska-Rajewicz Pe�nomocniczka Rz�du do Spraw R�wnego Traktowania, wypowied� w TV Polonia 03.01.2013 Zbyt d�ugo akceptujemy dominacj� m�czyzn i pomniejszanie roli kobiet jako dzia�aczek, czy aktywistek spo�ecznych. W praktyce m�czy�ni dysponuj� bardziej rozwini�tym j�zykiem w�adzy ni� kobiety. Do�wiadczenie kobiet na najwy�szych szczeblach stanowisk wskazuje, �e doj�cie do „szklanego sufitu” mo�e nie by� tak bardzo trudne, co „przebicie” go. Warto przypomnie� wyliczenia Kevina Daly’ego, ekonomisty z Goldman Sachs, kt�ry udowodni�, �e gdyby wyr�wna� szanse kobiet na rynku pracy, PKB kraj�w strefy euro wzros�oby o 7 pkt. proctam�e

Sytuacja kobiet w tak zwanym wieku poprodukcyjnym r�wnie� nie jest do pozazdroszczenia. Podczas, gdy w wi�kszo�ci kraj�w UE emeryci sp�dzaj� czas podr�uj�c, realizuj�c marzenia czy hobby, polska kobieta przejmuje kolejny obowi�zek (wyr�czaj�c w tym pa�stwo) i zajmuje si� opiek� nad wnukami czy w�asnymi starzej�cymi si� rodzicami. Kobiety 50+ i 60+ maj� te� powody do obaw o bezpiecze�stwo finansowe na staro��. Ju� dzi� maj� �rednio o 35% mniejsz� emerytur� od m�czyzn. Starsze kobiety skazane wi�c b�d� na konieczno�� skorzystania z pomocy innych cz�onk�w rodziny, o ile oczywi�cie ci b�d� ch�tni do udzielenia takiej pomocy. Nie trzeba dodawa�, �e nawet przy prawid�owych relacjach rodzinnych taka sytuacja jest dla kobiety upokarzaj�ca. Dodatkow� kwesti� b�d� spo�eczne skutki patologii, jak� zawsze jest bieda.

Do tego dochodzi obraz kobiet kszta�towany przez media. W wi�kszo�ci program�w publicystycznych kobiety s� rzadko�ci�, co potwierdzi�y badania przeprowadzone na zlecenie Kongresu Kobiet w roku 2012. Tak, jakby kobiety niewiele m�drego mia�y do powiedzenia na temat polityki lub jakby brakowa�o kobiet-ekspertek z r�nych dziedzin. Popularny program publicystyczny przeznaczony dla kobiet, ale nie traktuj�cy tylko o kobietach – Babilon - pojawia si� RAZ W TYGODNIU i trwa oko�o 45 minut. Dlaczego tak kr�tko i nie codziennie? Natomiast tzw. „typowe programy dla kobiet” po�wi�cone s� w du�ej mierze urodzie, sprz�taniu, wychowaniu dzieci lub problemom z partnerem. W przekonaniu autor�w tych program�w nic innego nie mo�e zaprz�ta� g�owy przeci�tnej kobiety. Rzeczywiste problemy z kt�rymi borykaj� si� kobiety pojawiaj� si� jakby mimochodem. Relacja z wa�nego wydarzenia, jakim by� Kongres Kobiet w Warszawie, kt�re to zgromadzi�o tysi�ce uczestniczek z ca�ej Polski zaj�a w najwa�niejszym programie informacyjnym zaledwie kilkana�cie sekund. Taka jest percepcja spraw kobiet z punktu widzenia m�czyzn.

Sytuacja zdrowotna kobiet jest �ci�le zwi�zana z ich statusem spo�ecznym i kondycj� socjaln�. Szczeg�lnie niepokoj�cym zjawiskiem jest fakt, �e umieralno�� kobiet np. na nowotwory z�o�liwe w Polsce kszta�tuje si� na wy�szym poziomie ni� w wi�kszo�ci kraj�w UE. Jest o prawie 50% wy�sza ni� np. w Szwecji czy Austrii. Sytuacja w Polsce pod tym wzgl�dem jest bardziej zbli�ona do sytuacji w krajach rozwijaj�cych si�, ni� rozwini�tych. Warto przy tej okazji zwr�ci� uwag� na wyniki kontroli urz�dze� mammograficznych w Polsce, kt�re wykaza�y, �e znaczny ich odsetek by� niesprawny. Wiele urz�dze� nie nadawa�o si� do wczesnego wykrywania raka piersi i powinno by� wy��czone z eksploatacji. Dla kobiet oznacza to, �e nawet je�li podda�y si� badaniom, ich wyniki by�y niemiarodajne.

Zgony matek w zwi�zku z porodem r�wnie� stanowi� w Polsce nadal powa�ny problem po�o�niczy, mimo tego, �e umieralno�� oko�oporodowa zdecydowanie si� obni�y�a w por�wnaniu do lat ubieg�ych. Niepokoj�cy jest przy tym sygnalizowany przez ekspert�w fakt, �e g��wne przyczyny zgon�w by�y „przewa�nie do usuni�cia”. A odmowa stosowania z funduszy publicznych znieczulenia przy porodzie pozbawia kobiety gwarantowanego im w ustawach medycznych prawa do korzystania z najnowszych osi�gni�� medycyny, w tym do eliminacji b�lu. Podj�ta przez Ministerstwo Zdrowia akcja przeciwko cesarskim ci�ciom na �yczenie pacjentki ogranicza prawo kobiety do wsp�decydowania o zastosowanych metodach interwencji medycznej,co oznacza przekre�lenie mo�liwo�ci jej samostanowienia. Na przestrzeni ostatnich 15 lat stosunkowo cz�sto zdarza�y si� przypadki, kiedy lekarze nie kierowali pacjentki na inwazyjne badania prenatalne, pomimo wyra�nych wskaza� medycznych. Kobieta ci�arna, kt�ra ma problemy zdrowotne, nie ma �adnej pewno�ci o rzetelnym poinformowaniu jej na temat wp�ywu ci��y na stan zdrowia. W sytuacji, gdy kobieta pomimo choroby chce lub jest zmuszona kontynuowa� ci���, zdarza si�, �e lekarze chc�c chroni� p��d, zawieszaj� terapi� na czas ci��y, albo stosuj� mniej skuteczn� jej form� nara�aj�c zdrowie a czasem �ycie kobiety. Warto zwr�ci� uwag� na fakt, �e nawet je�li zapadnie decyzja o legalnym przerwaniu ci��y, kobiety najcz�ciej nie maj� mo�liwo�ci skorzystania z najnowocze�niejszych metod takiego zabiegu jakim jest stosowana w krajach europejskich stosunkowo bezpieczna metoda farmakologiczna, czy pr�niowa.

Niech�� rz�dz�cych do podj�cia jakichkolwiek bada� na temat skali zjawiska podziemia aborcyjnego wynika zapewne z faktu, �e gdyby owe badania potwierdzi�y szacunki opracowywane przez organizacje pozarz�dowe, oznacza�oby to CA�KOWIT� PORA�K� OBOWI�ZUJ�CEJ USTAWY. Nale�y te� doda�, �e kolejne rz�dy nie respektuj� zalece� instytucji mi�dzynarodowych zwracaj�cych uwag� polskiemu rz�dowi na ograniczanie praw kobiet, jakim jest prawo do legalnego zabiegu przerwania ci��y wed�ug najnowszych standard�w medycznych. Paradoksalnie, kobiety w Polsce nie maj� �atwego dost�pu do refundowanych metod antykoncepcyjnych, kt�re to mog�oby w znacznym stopniu ograniczy� liczb� niechcianych ci�� (tabletki hormonalne wydawane s� tylko na recept� za 100% odp�atno�ci�).

I nie chodzi o to, aby nagle wszyscy (kobiety i m�czy�ni) stali si� wojuj�cymi feministkami, ale aby zauwa�y� skal� PROBLEMU oraz fakty m�wi�ce same za siebie. Namawiam ludzi w�adzy do zauwa�enia potrzeb i problem�w innych. To, �e akurat mnie si� poszcz�ci�o, nie znaczy, �e tak maj� wszyscy. Solidaryzujmy si� z tymi, kt�rzy maj� gorzej, bo jutro problem obcej kobiety mo�e si� sta� problemem mojej przyjaci�ki, siostry, czy matki. Otw�rzmy oczy na skal� zjawiska, bo niweczenie potencja�u tkwi�cego w kobietach to r�wnie� po�rednio straty dla ca�ego spo�ecze�stwa, straty ekonomiczne dla nas wszystkich.

Ma�gorzata K�osowicz

jest absolwentk� Uniwersytetu Miko�aja Kopernika w Toruniu gdzie uko�czy�a biologi�, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w �odzi, gdzie uko�czy�a filologi� angielsk�-specjalno�� kulturowa, by�a Kierownik Pracowni Analitycznej Szpitala ZK w Czarnem, by�a w�a�cicielka i lektorka Prywatnej Szko�y J�zykowej English Every Day, autorka artyku��w ukazuj�cych si� na stronach internetowych szczecineckich medi�w, wolontariuszka akcji Tak dla Kobiet, cz�onkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz – od niedawna - Przewodnicz�ca Forum Kobiet SLD w Szczecinku; prywatnie mama doros�ych dzieci, w�a�cicielka psa i dw�ch kot�w).

*powy�szy tekst jest tylko pr�b� analizy wybranych i najwa�niejszych spraw z punktu widzenia kobiet; autorka zdaje sobie spraw� z niepe�nego wyczerpania tematu; zaprasza osoby ch�tne do wsp�pracy mi�dzypokoleniowej i mi�dzygenderowej w ramach dzia�ania Forum Kobiet; osoby wra�liwe na potrzeby drugiego cz�owieka, ch�tne do zaanga�owania si� w sprawy spo�eczne lub tylko wspieraj�ce takie dzia�ania duchowo b�d� r�wnie� mile widziane; kontakt: mklosowicz@op.pl/tel. 505�025 793

Najbli�sze imprezy zwi�zane ze sprawami kobiet (i nie tylko):

REKLAMA