Dzi jest poniedziaek, 13 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Ernest, Magorzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

MOIM ZDANIEM - Małgorzata Kłosowicz

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Małgorzata Kłosowicz:
Pozdrowienia z Devon

„Nie mo�na podr�owa�,
nie maj�c sta�ego punktu
zaczepienia, (…) do kt�rego
zawsze wracasz.”
Bruce Chatwin


By� �rodek zimy, gdy wybiera�am ofert� *zagranicznych kurs�w j�zykowych dla nauczycieli. I znalaz�am: „Techniki Dramy w Nauczaniu J�zyka Angielskiego” miejsce - Exeter. Pasuje – pomy�la�am. Tylko „Gdzie jest to Exeter?” Szukam na mapie - OK po�udniowo-zachodnia Anglia, jeszcze mnie tam nie widzieli – jad�”.

I oto here I am: a przede mn� … no nie! Tego to si� w Anglii nie spodziewa�am: ziele�, palmy, dywany kwitn�cych hortensji, ro�linno�� jakby przeniesiona z doniczek Polskich dom�w; wzg�rza i dziki las – widok zapieraj�cy dech w piersiach: to tak wygl�da Kampus w Exeter w Devon? Super!!

Hortensje na kampusie/fot. autorka

Ale Devon to tak�e rozleg�e wzg�rza Parku Narodowego Dartmoor ze stadami niemal dzikich kucy; to www.callomega.biz pi�kna i (szeroka jak Wis�a, ale czystsza) rzeka Dart. Na jej lewym brzegu, w okolicach malowniczo po�o�onego, portowego miasteczka Dartmouth, na wzniesieniu, znajduje si� willa, w kt�rej swe ostatnie dni sp�dzi�a Agatha Christie, a gdzie� dalej rozgrywa� si� dramat Psa Baskervill�w. W Dartmouth, z kolei, cumowa� statek Mayflower, zanim wyp�yn�� z grupk� uciekinier�w - ofiar prze�ladowa� religijnych w rejs do Ameryki P�nocnej (fakt, �e da�o to pocz�tek kolejnym prze�ladowaniom – to ju� zgo�a osobny temat).

Miasteczko Dartmouth/fot. autorka

Zmierzaj�c w kierunku zachodnim wkraczamy do Kornwalii - najdalej na zach�d wysuni�tej cz�� Wielkiej Brytanii bezpo�rednio otwieraj�cej si� na Ocean. Z jakich� powod�w wojska Cesarstwa Rzymskiego tu nie dotar�y, dzi�ki czemu rdzenni mieszka�cy tego regionu – Celtowie – przetrwali. Kornwalia to r�wnie� Projekt Eden – jedyny w swoim rodzaju w Europie wybudowany z takim rozmachem Park Botaniczny odtwarzaj�cy strefy ro�linne z ca�ego �wiata. Nad samym brzegiem Atlantyku po�o�one jest miasteczko Tintagle - „jedno z wielu miejsc”, gdzie urodzi� si� legendarny Kr�l Artur – bohater reprezentuj�cy cechy (w�wczas) dla Brytyjczyk�w najcenniejsze: honor, odwag� i niez�omno��. Sklepiki z pami�tkami oferuj� tu wszystko, co zwi�zane z celtyckim dziedzictwem narodowym.

Podziwiam Brytyjczyk�w za umiej�tno�� zachowania swoistego klimatu, kultury i wszystkiego co REGIONALNE: pocz�wszy od architektury piel�gnuj�cej ka�dy szczeg�, a sko�czywszy na domowych wypiekach, s�odyczach i sklepikach, w kt�rych czas jakby si� zatrzyma� w minionej epoce. W przeciwie�stwie do „kultu przesz�o�ci”, spo�ecze�stwo Wielkiej Brytanii jest nowoczesne, wielokulturowe i tolerancyjne.

W kraju, w kt�rym Ko�ci� Anglika�ski jest formalnie zwi�zany z pa�stwem, ponad po�owa Brytyjczyk�w (deklaruj�cych si� jako chrze�cijanie) nie uczestniczy w nabo�e�stwach. Dwie trzecie Brytyjczyk�w nie ma �adnego fizycznego zwi�zku z ko�cio�em. Brytyjczycy to spo�ecze�stwo post-chrze�cija�skie. I jako� nie zauwa�y�am, aby w tym „�wiecie bez Boga” kraj by� pogr��ony w otch�ani z�a. Przeciwnie: Brytyjczycy to nar�d niezwykle uprzejmy, kulturalny i radosny. Wida� du�� trosk� o ludzi niepe�nosprawnych, przejawiaj�c� si� w przyjaznej architekturze (�agodne podjazdy) oraz w liczbie os�b korzystaj�cych z elektrycznych w�zk�w inwalidzkich i ps�w przewodnik�w os�b niewidomych. Nas Polak�w najbardziej chyba zaskakuje kultura na drogach i to, �e kierowcy przepuszczaj� pieszych na przej�ciach: og�lnie – na drogach (i w nocnych klubach) jest bezpieczniej.

Nikogo tu nie dziwi wystawa r�kodzie�a w ko�ciele, czy budynek ko�cio�a – przekszta�cony w pub. Fundusze ko�cielne pokrywane s� w CA�O�CI ZE SK�ADEK WIERNYCH. Z pewno�ci� osobnym tematem jest rosn�ca liczba przedstawicieli wyzna� niechrze�cija�skich w Wielkiej Brytanii, co staje si� pal�cym problemem tak�e w zjednoczonej Europie: jak integrowa� mniejszo�ci etniczne, aby nie dopu�ci� do tragedii na tle religijnym, rasowym, czy �wiatopogl�dowym.

Rzeka Dart i dom Agaty Christie/fot. autorka

I taki jest, mi�dzy innymi, cel tego podr�owania po Europie : poznanie ludzi z innych kraj�w, innych obyczaj�w i mentalno�ci; przekonanie si� , �e nas Europejczyk�w ��cz� wsp�lne korzenie grecko-�aci�skiej i chrze�cija�skiej cywilizacji oraz bezcenne zdobycze o�wiecenia. �e ca�a idea udzia�u w mi�dzynarodowych kursach j�zykowych nie ogranicza si� jedynie do rozwijania kompetencji lingwistycznych (co jest oczywiste). „Unia Europejska to ci�g�e tworzenie od nowa cywilizacji” (Jadwiga Staniszkis w programie TVN24 19.08.2012), to prze�amywanie stereotyp�w i uprzedze�, to nawi�zywanie mi�dzynarodowych kontakt�w i przyja�ni scalaj�cych Europ� lepiej, ni� to „si� udaje” niekt�rym politykom. Relacje nawi�zane w trakcie czysto towarzyskich, mi�dzynarodowych imprez s� bardziej szczere i naturalne, ni� narzucona poprawno�� polityczna w trakcie formalnych debat.

I tylko �al, �e Polska nadal mentalnie odstaje od Europy, �e postrzegana jest g��wnie w kategoriach korupcji i picia w�dki. Ma�o kto z obywateli Europy orientuje si� w walorach przyrodniczo-geograficznych Polski, czy osi�gni�ciach Polak�w w nauce, literaturze czy sztuce. Szkoda, �e w pewnym sensie ci�gle jeste�my „za�ciankiem Europy”. Ale, czy nie mamy w tym swego udzia�u?

Ma�gorzata K�osowicz:

anglistka, biolo�ka, nauczycielka w ZS nr 2 w Szczecinku


*wyjazd na kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w Exeter zosta� dofinansowany ze �rodk�w Komisji Europejskiej (KE) w ramach programu „Uczenie si� przez ca�e �ycie”; wy��czn� odpowiedzialno�� za tre�� publikacji ponosi wydawca; KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek spos�b (ch�tnie udziel� wskaz�wek, co do ubiegania si� o dofinansowanie wyjazdu; mo�na si� ze mn� kontaktowa� drog� e-mailow�: mklosowicz@op.pl) www.ipcexeter.co.uk: oficjalna strona szko�y j�zykowej International Project Centre zajmuj�cej si� organizowaniem mi�dzynarodowych kurs�w j�zykowo-metodycznych dla nauczycieli z ca�ej Europy

Kr�tki filmik z Dartmoor

REKLAMA