Dzi jest pitek, 29 maja 2020 roku
Imieniny obchodzi: Magdalena, Bogumia, Teodozja, Urszula, Benita

MOIM ZDANIEM - Paweł Dziedziul

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Paweł Dziedziul:
S.uper U.seless V.ehicle *

Za oknem zima, mam nadziej� ju� po raz ostatni pr�buje z�o�liwie zasypa� �wiat �niegiem. Jest �lisko, mokro i cholernie zimno. Kiedy pomy�l� o tym �e trzeba by wsi��� do samochodu i jecha� gdziekolwiek to wyst�puje mi na plecy zimny pot. Nie to www.swetawatch.com , �ebym jako� ba� si� je�dzi� w tych warunkach. Osobi�cie lubi� wyzwania za kierownic�. Ale jestem te� cz�owiekiem wygodnym i lubi� jak wszystko idzie g�adko i bezproblemowo. Odpowiedzi� na takie warunki za oknem, jest samoch�d z nap�dem na cztery ko�a. Teren�wka. Auto z podwy�szonym zawieszeniem, radz�ce sobie w ka�dych warunkach. I prosz�, nie pr�bujcie mi zaproponowa� �adnego SUVa, bo w�a�nie dzisiaj zamierzam pop�yn�� pod pr�d. Wbrew modzie i wygl�dowi. Mam zamiar – jak to si� m�wi – sika� pod wiatr. Tak, wiem, zaraz tysi�c os�b powie mi – ale przecie� nie jeste� posiadaczem takiego auta. Co ty mo�esz o nim Dziedziul wiedzie�?? Ano – bezpo�rednich do�wiadcze� mo�e i nie mam. Ale mam oczy, uszy i na tyle rozumu �eby powiedzie�, �e z logicznego i praktycznego punktu widzenia SUVy s� g�upie.

Ca�y szum wok� aut tego typu polega na tym, �e wygl�daj� uroczo i zadziornie. Ale r�wnie uroczo wygl�da pirania w akwarium. A palca mo�e odgry��.

Ale zacznijmy od pocz�tku. Czy kto� pami�ta jaka firma wysz�a pierwsza z propozycj� auta sportowo – u�ytkowego z podwy�szonym zawieszeniem?? Ja te� nie. A to oznacza, �e musia�o to by� na tyle nieciekawe wydarzenie, �e ulecia�o gdzie� w otch�ani motoryzacyjnego chaosu. Od zawsze auta konkretnych klas mia�y swoje konkretne zadanie do wykonania. Ma�e auta mia�y by� przydatne w zurbanizowanych strefach. Auta klasy �redniej mia�y za zadanie transportowa� nas na d�u�szych dystansach, bez b�lu plec�w. Auta terenowe mia�y radzi� sobie w ci�kim terenie i u�atwia� �ycie na wsi. Auta luksusowe dawa�y presti�. A auta sportowe by�y portalem do szybkiego spotkania ze stw�rc�. I zn�w pewnie podniesie si� ch�r g�os�w, �e przecie� miejskie SUVy jak najbardziej s�u�� mieszka�com miast. �e u�atwiaj� �ycie samotnym matkom w jak�e ci�kich warunkach miejskich d�ungli. Na co ja powiem jedno s�owo. BZDURA. W du�ych miastach, gdzie wszystkie parkingi pozapychane s� wi�kszymi ni� wykazywa�by zdrowy rozs�dek SUVy wykazuj� si� tak� sam� u�yteczno�ci� jak gazeta w roli papieru toaletowego. W owych w�a�nie du�ych miastach najlepiej spisuj� si� mini auta, Czytaj Mini, czytaj Citroen C1 czy Toyota Yaris. Maj� ma�� �rednic� skr�tu, motor wystarczaj�co zrywny, by przetransportowa� was od �wiate� do �wiate�. I – co nie mniej w naszych „zielonych” czasach wa�ne – maj� niewielkie zu�ycie paliwa.

Nikt mi nie wm�wi, nie wa�ne jak bardzo pijany bym nie by�, �e Honda CR-V zu�yje tak� sam� ilo�� paliwa w mie�cie jak Fiat 500 (kt�ry nawiasem m�wi�c jest sto razy bardziej uroczy od ka�dego SUVa kt�rego poka�ecie palcem). �rednica skr�tu?? Bo�e, przecie� �lepy zauwa�y �e r�nica mi�dzy miejskim Yarisem a RAV4 jest kolosalna. Por�wnuj�c te dwa auta mo�na powiedzie� �e Yaris zawraca w miejscu, a RAV4 potrzebuje ca�ego �cierniska dla tego samego manewru. Teraz czas by z rz�d�w podnios�y si� gwizdy i krzyki: „A pakowno��?? Do ma�ego auta nie za�adujesz tylu zakup�w ile do SUVa”. A wtedy ja za�miej� si� i powiem: „To zamiast tej kalekiej teren�wki kup sobie TIRa”.

Oczywi�cie mo�na rozwa�a� przydatno�� tych samochod�w w terenie. W teorii wi�kszo�� z nich (cho� nie wszystkie) posiadaj� nap�d na wszystkie ko�a. Ale nap�d ten przestaje si� sprawdza� ju� w momencie gdy zjedziecie z ubitego traktu. Na w�asne oczy widzia�em, jak go�� jad�cy BMW X3, zjecha� z asfaltu na lekko mokry odcinek polnej drogi. I stan��. W tej sytuacji jedyne co potrzebne mu by�o do szcz�cia to para grubych gumowc�w. I nie m�wimy tu o wyj�tkowo ci�kim terenie, ale o zwyk�ej polnej drodze na kt�r� czasem ka�dy z nas musi si� zap�dzi�. Czy to na grzyby czy na siku (bo toalet przy drogach u nas wci�� deficyt). Wygl�d. Hmmm… Kwestia gustu. I owszem mo�na powiedzie�, �e Ford Kuga wygl�da zadziornie, �e Mazda CX-5 wygl�da nowocze�nie, a Countryman od Mini jest uroczy. Ale czy ma sens kupowanie auta, kt�re ma podobno radzi� sobie z ci�kim terenem, tylko dlatego, �e wygl�da �adnie? To jak kupowanie sobie chips�w o smaku pizzy, tylko dlatego �e macie ochot� na nieco inny ni� zazwyczaj obiad. Zupe�nie bez sensu. A je�li ju� przy wygl�dzie jeste�my, to czy por�wnywali�cie sobie kiedy� wygl�d SUV�w BMW?? Nie wa�ne kt�ry pod lup� we�miecie, czy to b�dzie X1, X3 czy X5 to stwierdzicie, �e wygl�da tak samo. R�ni� si� mi�dzy sob� jedynie poziomem napompowania. Odbiega od nich jedynie X6. Ale ta BM-ka wygl�da ju� zupe�nie idiotycznie.

Czyli tak – mamy grup� aut, kt�re nie spisuj� si� w mie�cie dla kt�rego pono� by�y dedykowane. Ich ekonomika jest co najmniej niedorzeczna. To samo zreszt� jest tak naprawd� z �adowno�ci�. Ich nap�d na wszystkie ko�a jest zupe�nie bezu�yteczny a ich uroda to tak naprawd� to tylko i wy��cznie kwestia gustu. Dochodzi do tego jeszcze kwestia ceny. Kt�ra wcale nie jest za niska a koszty u�ytkowania jeszcze wi�ksze.

W�a�nie odkry�em dla kogo tak naprawd� powsta�a ta grupa aut. SUVy powsta�y dla ludzi kt�rych nie sta� na prawdziw�, rasow� i soczyst� teren�wk� (pokroju Range Rovera), a kt�rzy bardzo chc� si� wyr�nia� z t�umu. Dla ludzi pr�nych i zapatrzonych w siebie i swoje ego. Dla pos��w i zast�pc�w dyrektor�w. Czyli dla tych wszystkich ludzi kt�rymi gardzimy i kt�rych nienawidzimy.

Paweďż˝ Dziedziul

www.tractioncontrol.blog.pl

* Super Bezu�yteczny Pojazd

REKLAMA