Dzi jest pitek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

MOIM ZDANIEM - Wojtek Wieczorek

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Wojtek Wieczorek:
Czy w Szczecinku mo�na robi� biznes?

Jasne, �e tak. To sk�d pytanie? St�d, �e wiele os�b, w tym przedsi�biorcy narzekaj�, �e w Szczecinku jest trudniej ni� w du�ym mie�cie. Zreszt� to samo powtarzaj� pracownicy. Szans� na wi�ksz� kas� widz� np. w Poznaniu. Jak jest moim zdaniem?

Rzeczywi�cie w takim Poznaniu cho�by ze wzgl�du na student�w, �atwiej prowadzi� jest klub rozrywkowy, bar lub punkt ksero. Tyle, �e nie trzeba tych biznes�w kopiowa� i to jest raz. Dwa, �e jak ju� kopiowa� to trzeba skroi� biznes do naszych klient�w. Jednak najlepiej szuka� rozwi�za� znajduj�c i wykorzystuj�c lokalne mo�liwo�ci.

Prawdziwy biznes masz wtedy, gdy mo�esz go zostawi� na rok, a po Twoim powrocie b�dzie dalej funkcjonowa� w najlepsze
Najwa�niejsza sprzeda� i oryginalny pomys�

O sprzeda�y za moment, a jak znale�� taki pomys�? Trzeba pr�bowa� zaspokaja� potrzeby klient�w. Pami�taj�c o tym, �e po pierwsze podstawow� potrzeb� jest rozwi�zanie jego problem�w, a dwa istniej� takie potrzeby klienta, z kt�rych jeszcze nie zdaje sobie sprawy on sam.

Nieraz lepiej jest zaprzesta� szukania pomys�u na biznes. Przyjdzie sam. Mo�e wystarczy spojrze� na co� z innej strony, a mo�e z tej samej strony, ale na co� innego.

Pomysďż˝ jak Facebook

Ten biznes m�g� si� zrodzi� w Szczecinku. Jak� potrzeb� rozwi�zuje Facebook?

Przynale�no�ci, pokazania si� czy ekshibicjonizmu. Tw�rcy strony stworzyli j� dla podtrzymywania szkolnych kontakt�w. Dopiero p�niej zrobi� si� z tego biznes; zreszt� skopiowany z innego, ale lepiej wykonany. I tak samo mo�e ka�dy. Rozwi�za� sw�j problem i przyjrze� si� czy inni nie maj� czasem podobnego. Je�li tak to czas na sprzeda�.

Bez pomys�u na sprzeda� lepiej nie otwiera� firmy

Sam mia�em ju� firmy w kilku bran�ach. Wi�kszo�� z nich nie �yje. Plan by� taki, �e ma si� sprzedawa�, bo jest wyj�tkowe. O wyj�tkowo�ci jednak wiedzia�a zbyt ma�a liczba os�b albo nikt jej nie dostrzega�.

Warto, wi�c przed inwestycj� w firm� zainwestowa� w wiedz� z zakresu sprzeda�y. I nie chodzi tu o studia, bo gdyby profesorowie mieli patent na biznes to byliby milionerami. Lepiej szuka� w ksi��kach, szkoleniach lub wyk�adach prowadzonych przez przedsi�biorc�w, kt�rym si� uda�o. Sprzeda� jest kluczem do sukcesu.

Nie tylko firma

Prowadz�c firm� trzeba pami�ta�, aby si� nie zajecha�. Bez pracy nie ma ko�aczy. Zw�aszcza na swoim. Przez pierwszy rok, dwa, trzy pracuje si� z niesamowit� werw� nawet po 80 godzin w tygodniu. Tylko co dalej? Nawet je�li mamy pracownik�w, kt�rzy wykonuj� prac� za nas, ale i tak siedziby w firmie ca�y dzie� to jest lipa. Nale�y d��y� do usystematyzowania w firmie tak by sta�a si� biznesem.

Jak powiedzia� gdzie�, kto�, kiedy�: "Prawdziwy biznes masz wtedy, gdy mo�esz go zostawi� na rok, a po Twoim powrocie b�dzie dalej funkcjonowa� w najlepsze"

Moim zdaniem mo�liwe jest to wsz�dzie, w tym w Szczecinku. Potrzeba "tylko" oryginalnego pomys�u i sprzedawcy. W dalszej kolejno�ci usystematyzowania. Do optymist�w �wiat nale�y. Pozostaje kwestia kapita�u na start, ale o tym kiedy indziej.

Omega Replica Watches www.callomega.biz

REKLAMA