Dzi jest pi徠ek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

POLITYKA PRYWATNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Polityka Prywatnoci

Szanujemy Twoje prawo do prywatno髒ci!

Korzystaj髒cy z naszego serwisu pozostaj髒 anonimowi tak d髒ugo, a髒 sami nie zdecyduj髒 inaczej. Wynikaj髒ce z og髒lnych zasad po髒髒cze髒 realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s髒 wykorzystywane w celach technicznych, zwi髒zanych z administracj髒 naszymi serwerami.

Komentarze
System komentarzy do wszelkich tre髒ci zawartych w serwisie Obserwator Szczecinecki zosta髒 oparty o og髒lnie dost髒pny serwis facebook. Powoduje to, 髒e komentuj髒c upubliczniasz swoje dane jako autora. Us髒uga realizowana jest przez facebook.pl i serwis Obserwator Szczecinecki nie gromadzi 髒adnych danych w tym zakresie.

Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w spos髒b automatyczny 髒adnych informacji, z wyj髒tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. 璽ciasteczka璽) stanowi髒 dane informatyczne, w szczeg髒lno髒ci pliki tekstowe, kt髒re przechowywane s髒 w urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika Serwisu i przeznaczone s髒 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj髒 nazw髒 strony internetowej, z kt髒rej pochodz髒, czas przechowywania ich na urz髒dzeniu ko髒cowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj髒cym na urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj髒cym do nich dost髒p jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane s髒 w celu:
a) dostosowania zawarto髒ci stron internetowych Serwisu do preferencji U髒ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg髒lno髒ci pliki te pozwalaj髒 rozpozna髒 urz髒dzenie U髒ytkownika Serwisu i odpowiednio wy髒wietli髒 stron髒 internetow髒, dostosowan髒 do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, kt髒re pomagaj髒 zrozumie髒, w jaki spos髒b U髒ytkownicy Serwisu korzystaj髒 ze stron internetowych, co umo髒liwia ulepszanie ich struktury i zawarto髒ci;
c) utrzymanie sesji U髒ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi髒ki kt髒rej U髒ytkownik nie musi na ka髒dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa髒 loginu i has髒a;
5. W ramach Serwisu stosowane s髒 dwa zasadnicze rodzaje plik髒w cookies: 璽sesyjne璽 (session cookies) oraz 璽sta髒e璽 (persistent cookies). Cookies 璽sesyjne璽 s髒 plikami tymczasowymi, kt髒re przechowywane s髒 w urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia internetowej). 璽Sta髒e璽 pliki cookies przechowywane s髒 w urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika przez czas okre髒lony w parametrach plik髒w cookies lub do czasu ich usuni髒cia przez U髒ytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane s髒 nast髒puj髒ce rodzaje plik髒w cookies:
a) 璽niezb髒dne璽 pliki cookies, umo髒liwiaj髒ce korzystanie z us髒ug dost髒pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj髒ce pliki cookies wykorzystywane do us髒ug wymagaj髒cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies s髒u髒髒ce do zapewnienia bezpiecze髒stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu髒y髒 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) 璽wydajno髒ciowe璽 pliki cookies, umo髒liwiaj髒ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)璽funkcjonalne璽 pliki cookies, umo髒liwiaj髒ce 璽zapami髒tanie璽 wybranych przez U髒ytkownika ustawie髒 i personalizacj髒 interfejsu U髒ytkownika, np. w zakresie wybranego j髒zyka lub regionu, z kt髒rego pochodzi U髒ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl髒du strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie s髒u髒髒ce do przegl髒dania stron internetowych (przegl髒darka internetowa) domy髒lnie dopuszcza przechowywanie plik髒w cookies w urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika. U髒ytkownicy Serwisu mog髒 dokona髒 w ka髒dym strony internetowej czasie zmiany ustawie髒 dotycz髒cych plik髒w cookies. Ustawienia te mog髒 zosta髒 zmienione w szczeg髒lno髒ci w taki spos髒b, aby blokowa髒 automatyczn髒 obs髒ug髒 plik髒w cookies w ustawieniach przegl髒darki internetowej b髒d髒 informowa髒 o ich ka髒dorazowym zamieszczeniu w urz髒dzeniu U髒ytkownika Serwisu. Szczeg髒owe informacje o mo髒liwo髒ci i sposobach obs髒ugi plik髒w cookies dost髒pne s髒 w ustawieniach oprogramowania (przegl髒darki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, 髒e ograniczenia stosowania plik髒w cookies mog髒 wp髒yn髒髒 na niekt髒re funkcjonalno髒ci dost髒pne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urz髒dzeniu ko髒cowym U髒ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog髒 by髒 r髒wnie髒 przez wsp髒pracuj髒cych z operatorem Serwisu reklamodawc髒w oraz partner髒w.

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: