Dzi jest wtorek, 4 sierpnia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

IX Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego
Dodano: 2013-02-04 13:25:41

Zarzd Powiatu Szczecineckiego ogosi IX edycj konkursu gospodarczego „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego”. Podobnie, jak w roku ubiegym, kandydatury we wszystkich kategoriach mog by zgaszane przez mieszkac籀w naszego powiatu.

Celem tego konkursu jest:

Nagrody w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” bd przyznane w nastpujcych kategoriach:

1. Osobowo Gospodarcza Roku

2. Przedsiwzicie Inwestycyjne Roku

3. Najlepszy Produkt Roku

4. Rolnicze Przedsiwzicie Roku

5. Najlepszy Podmiot Dziaajcy w Usugach

6. Firma z Klas

7. Pozagospodarcze:

- Wydarzenie,

- Osobowo Roku

Kandydatury w powy髒szych kategoriach mog zgasza:

Aby zgosi kandydatur/y nale髒y przesa poczt tradycyjn lub elektroniczn, faksem bd驕 dostarczy osobicie do Biura Obsugi Interesanta, w terminie do 08 marca 2013, zgoszenie zawierajce, w zale髒noci od kategorii, okrelone dane – formularze zgoszeniowe do poszczeg籀lnych kategorii zamieszczone s poni髒ej.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16,
78-400 Szczecinek,
e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl,
fax: 94 37 29 250

Kandydatury mo髒na zgosi r籀wnie髒 na kuponach konkursowych zamieszczonych w tygodniku ”Temat szczecinecki” w wydaniu, kt籀re uka髒e si 21 lutego.

Poni髒ej przedstawiamy cele konkursu w poszczeg籀lnych kategoriach, zachcajc Pastwa do zgaszania kandydatur.

Celem konkursu w kategorii:

1. „Osobowo Gospodarcza Roku” jest wyonienie i promocja os籀b podejmujcych dziaania szczeg籀lnie wa髒ne dla rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego oraz prezentacja autorytet籀w w tej dziedzinie. Osobowoci Gospodarcz Roku mo髒e by osoba, dziaajca na terenie powiatu szczecineckiego, kt籀ra w spos籀b istotny i ponadprzecitny nie baczc na trudy dziaania, swoj prac, postaw i zaanga髒owaniem przyczynia si do rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego lub wywara znaczcy wpyw na zwikszenie inwestycji w powiecie.

2. „Pozagospodarcze Wydarzenie, Osobowo Roku” jest wyonienie i promocja:

3. „Przedsiwzicie Inwestycyjne Roku” jest wyonienie i promocja przedsiwzicia inwestycyjnego roku 2012, kt籀re miao znaczcy wpyw na rozw籀j gospodarczy powiatu, i promocj powiatu.

4. „Najlepszy Produkt Roku” jest wyonienie i promocja produktu posiadajcego niepowtarzalne walory w swojej kategorii asortymentowej, kt籀re gwarantuj jego konkurencyjn pozycj na rynku.

5. „Rolnicze Przedsiwzicie Roku” jest promocja nowoczesnych rozwiza w gospodarstwach rolnych lub w firmach dziaajcych w otoczeniu rolnictwa oraz przetw籀rstwie rolno-spo髒ywczym.

6. „Najlepszy Podmiot Dziaajcy w Usugach” jest wyonienie i promocja usugi cieszcej si uznaniem konsument籀w oraz wyr籀髒niajcej si wysok jakoci.

7. „Firma z Klas” jest wyonienie i promocja lider籀w gospodarki rynkowej, kt籀rzy poprzez swoje dziaania (wprowadzanie nowych technologii, nowych produkt籀w/usug, rozw籀j nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia, odpowiedni polityk socjaln oraz wynagradzanie za prac, podnoszenie kwalifikacji pracownik籀w, dziaalno charytatywn, stosowanie zasad etyki, nie zanieczyszczanie rodowiska, itp.) umacniaj pozycj firmy i jej pozytywny wizerunek.

Wr籀d mieszkac籀w, kt籀rzy zgosz kandydata/籀w rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

Ogoszenie wynik籀w konkursu nastpi 05 kwietnia podczas uroczystej Gali Konkursu.

Nagroda "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego" ma charakter honorowy i presti髒owy. Zwycizcy konkursu w poszczeg籀lnych kategoriach nagradzani s statuetkami przyznawanymi przez Kapitu Konkursu.

Szczeg籀owe informacje, na temat poszczeg籀lnych kategorii konkursu dostpne s:

Poni髒ej regulamin og籀lny konkursu, regulaminy poszczeg籀lnych kategorii wraz z wnioskami.

Edyta Wieleba - Matyniak

Dokumenty do pobrania:


REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: