Dzi jest sobota, 6 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumia, Laura, Nora

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Aktywizacja po pi��dziesi�tce
Dodano: 2013-02-14 18:04:42

Fundacja „Mi�osierdzie i wiedza” wspieraj�c dzia�ania zaprzyja�nionego stowarzyszenia z Krosina zaprasza na szkolenia dla os�b bezrobotnych po 50 roku �ycia.

Szkolenia zawieraj� si� w dw�ch projektach - „Klub Integracji Spo�ecznej w Gminie Grzmi�ca” i „Certyfikowany rzemie�lnik – projekt aktywizacji zawodowej dla os�b powy�ej 50 roku �ycia na terenie powiatu szczecineckiego” i s� wsp�finansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego.

Projekt "Klub Integracji Spo�ecznej w Gminie Grzmi�ca" (dla os�b d�ugotrwale bezrobotnych) przeprowadza szkolenia w zawodzie (od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.):

1) Technolog rob�t wyko�czeniowych – 400 godzin
2) Glazurnik – 300 godzin
3) Kucharz – 300 godzin
4) Koronkarka – 200 godzin
5) Plecionkarz – 200 godzin

Uczestnicy otrzymaj� r�wnie� wsparcie specjalist�w aktywnego poszukiwania pracy. A osoby najbardziej aktywne b�d� skierowanie do odbycia trzymiesi�cznego sta�u z mo�liwo�ci� dalszej pracy u lokalnych przedsi�biorc�w.

"Certyfikowany rzemie�lnik – projekt aktywizacji zawodowej dla os�b powy�ej 50 roku �ycia na terenie powiatu szczecineckiego" (dla os�b bezrobotnych lub niepracuj�cych rencist�w) szkoli w zawodzie (od 01.11.2012r do 31.10.2014r):

1) Technolog rob�t wyko�czeniowych – 400 godzin
2) Glazurnik – 300 godzin
3) Kucharz – 300 godzin
4) Kucharz – dekorator potraw – 300 godzin
5) Plecionkarz – 200 godzin

Gwarancj� jest r�wnie� uczestnictwo w grupowych warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy, oraz w grupowych informatycznych warsztatach technik aktywnego poszukiwania pracy. W tym przypadku r�wnie� mo�na otrzyma� skierowanie do odbycia sta�u (3 miesi�ce) dla najaktywniejszych uczestnik�w projektu, z mo�liwo�ci� dalszej pracy.

Uczestnikami projektu mog� by� wy��cznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urz�dzie Pracy w Szczecinku, kt�re do dnia rozpocz�cia projektu uko�czy�y 50 lat. W szczeg�lno�ci osoby bez do�wiadczenia zawodowego, osoby z minimalnym wykszta�ceniem podstawowym, osoby zamieszkuj�ce powiat szczecinecki, w szczeg�lno�ci gmin� Grzmi�c� lub tereny wiejskie powiatu szczecineckiego.

Organizatorzy Projekt�w zapewniaj� na czas trwania szkole� i dzia�a� warsztatowych wy�ywienie i bezp�atny dow�z busem na miejsce szkole� i warsztat�w w Krosinie. A tak�e ubezpieczenie, badanie repliche orologi italia i szkolenie BHP oraz materia�y ze specjalistycznymi video - instrukta�ami. Dodatkowo uczestnicy projektu, kt�rzy samotnie wychowuj� dzieci do lat 7 lub opiekuj� si� osob� zale�n�, mog� skorzysta� ze zwrotu koszt�w opieki w trakcie trwania projektu.

Biuro projektu znajduje si� w le�nicz�wce w Krosinie, zajmowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju O�wiaty i Inicjatyw Spo�eczno-Gospodarczych w Krosinie.

Godziny pracy biura projektu: 8:00 – 16:00 w dni robocze Tel: 94/37-20-551 Tel. kom.: 603 182 138 lub 697 755 214
E-mail: stowrozwoj.tstalko@gmail.com Strona Stowarzyszenia:http:www.stowarzyszenie-krosino.pl

Szczeg�owe informacje dost�pne s� r�wnie� w Powiatowym Urz�dzie Pracy w Szczecinku oraz w Fundacji „Mi�osierdzie i Wiedza” przy ul. 9 Maja 12/12 w Szczecinku.

oprac. Magdalena Uszy�o

REKLAMA

Przeczytaj take: