Dzi jest sobota, 20 kwietnia 2024 roku
Imieniny obchodzi: Czesaw, Agnieszka, Marian, Czech

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Liga Kobiet Polskich rozlicza zbi�rk� publiczn�
Dodano: 2013-04-05 11:45:14

Liga Kobiet Polskich Oddzia� Powiatowy w Szczecinku na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 08.03.2012 r – decyzja nr SO. 5311.2012 , prowadzi�a zbi�rk� publiczn� na terenie Miasta Szczecinek.

Celem zbi�rki by�o zebranie �rodk�w pieni�nych na pomoc w budowie nowego domu hospicyjnego w Szczecinku.

Akcjďż˝ pod nazwďż˝ KOBIETY dla HOSPICJUM przeprowadzono w okresie od 13.03.2012 r do 07.03.2013r.

Zbi�rka by�a przeprowadzona w formie kwesty do zaplombowanych puszek kwestarskich, do kt�rych uda�o si� zebra� 4.327,15(cztery tysi�ce trzysta dwadzie�cia siedem 15/100 z�), licytacji r�nych przedmiot�w na zabawach tanecznych pod nazw� KOBIETY dla HOSPICJUM organizowanych w Domu Kolejarz w Szczecinku , gdzie zebrano kwot� 1.051,00 z� (jeden tysi�c pi��dziesi�t jeden 00/100z�) oraz dobrowolnych wp�at cz�onki� LKP na kwot� 4.438,00 z� (cztery tysi�ce czterysta trzydzie�ci osiem 00/100 z�).

Zbi�rk� zako�czono 07.03.2013 r . ��cznie zebrano 9.816,15 z� (dziewi�� tysi�cy osiemset szesna�cie 15/100 z�).

Ca�o�� zebranych funduszy tj. 9.816,15 z� by�a wp�acona na rek bankowy Hospicjum Domowego im. �w. Franciszka z Asy�u w Szczecinku nr konta 48893500091300370420000010 z dopiskiem - na budow� hospicjum domowego.

W zwi�zku z organizacj� i przebiegiem zbi�rek LKP ponios�a koszty w wysoko�ci 209,27 z� (dwie�cie dziewi�� 27/100 z�) , kt�re nie zosta�y pokryte ze �rodk�w zbi�rki, a osoby organizuj�ce i przeprowadzaj�ce zbi�rki nie otrzyma�y za swe czynno�ci wynagrodzenia.

Przewodnicz�ca LKP
Danuta Zi�tara

RĂŠpliques montres suisses
repliques montres iwc

REKLAMA

Przeczytaj take: