Dzi jest pitek, 29 maja 2020 roku
Imieniny obchodzi: Magdalena, Bogumia, Teodozja, Urszula, Benita

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

„Pomoc �wi�toja�ska od Tatr do Gda�ska”
Dodano: 2013-06-25 15:46:54

Od niedzieli, 23 czerwca, na terenie powiatu szczecineckiego rozpocz�a si� zbi�rka na rehabilitacj� niepe�nosprawnych dzieci, kt�r� Starosta Szczecinecki obj�� swoim patronatem.

Od 23 czerwca, na terenie powiatu szczecineckiego trwa zbi�rka publiczna w ramach akcji „Pomoc �wi�toja�ska od Tatr do Gda�ska”, kt�rej organizatorem jest Stowarzyszenie Kend�i. Ca�kowity doch�d z akcji przekazany b�dzie na rehabilitacj� niepe�nosprawnych dzieci, a konkretnie na hipoterapi�.

Akcja „Pomoc �wi�toja�ska od Tatr do Gda�ska” to og�lnopolska zbi�rka publiczna realizowana na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 5712013 w terminie od 23 czerwca do 31 lipca 2013 r. Z uwagi na jej szczytny cel, obok wielu powiat�w polskich, w��czy� si� r�wnie� Powiat Szczecinecki.

Mieszka�cy powiatu chc�cy wesprze� akcj� mog� przekazywa� datki do specjalnie oznakowanych puszek wystawionych w Biurze Obs�ugi Interesanta oraz w pokoju nr 16, Wydzia� Funduszy Zewn�trznych, Wsp�pracy i Rozwoju w siedzibie Starostwa Powiatowego relojes de imitacion w Szczecinku, sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku lub dokonuj�c wp�aty na konto bankowe Stowarzyszenia Kend�i: 78 2490 0005 0000 4600 4571 2794 Alior Bank. Na terenie powiatu datki do puszki b�d� zbiera� tak�e wolontariusze, kt�rzy zg�osz� si� do pokoju nr 16 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku i wype�ni� formularz zamieszczony poni�ej.

Patronat nad akcj� obj�� Starosta Szczecinecki.

Edyta Wieleba-Maty�niak

REKLAMA

Przeczytaj take: