Dzi jest wtorek, 4 sierpnia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Dominik, Dominika, Jan, Protazy

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Bia�e plamy na mapie Gminy
Dodano: 2013-10-08 16:43:22

Od kilku dni w 16 miejscach na terenie naszej gminy �wiec� nowoczesne lampy nap�dzane energi� s�oneczn� i wiatrow�.

Do�wietlili�my miejsca w kt�rych cz�sto by�o ciemno i niebezpiecznie, zar�wno dla dzieci, kt�re jad� lub wracaj� ze szk�, jak i wielu innych miejsc, gdzie nie by�o dotychczas �adnego �wiat�a.

Po raz pierwszy o�wietlono du�� koloni� wiejsk� Kamienna. Program o�wietlenia gminy poprzez energi� odnawialn�, to dopiero pierwszy krok. B�d� planowane nast�pne tego typu inwestycje, tak by na terenie ca�ej gminy by�o przede wszystkim bezpiecznie.

Ca�o�� inwestycji zosta�a dofinansowana ze �rodk�w Unii Europejskiej w kwocie 168 000 z�otych, to du�y sukces dla nas, jako samorz�du.

Lampy s� ustawione falsi orologi w wielu miejscach na terenie gminy Bia�y B�r: Kamienna 4 szt., Bia�y B�r (ul. Topolowa) 3 szt., Bia�y Dw�r (przystanki PKS) 2 szt, S�polno Ma�e (przystanek PKS) 1 szt., S�polno Wielkie (Ciesz�cino) 1 szt., Bia�ka (przystanek PKS) 1 szt., �wirownia (przystanek PKS) 1 szt., Kaliska (boisko) 1 szt., Przybrda (park) 1 szt., Grabowo (cmentarz) 1 szt..

Magda Rajnert

REKLAMA

Przeczytaj take: