Dzi jest sobota, 6 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumia, Laura, Nora

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Tydzie� Stra�y Miejskiej
Dodano: 2014-01-13 11:45:09

W okresie od 6.01.2014 do 12.01.2014 stra�nicy miejscy podj�li 108 interwencji w stosunku do 152 os�b. Na 36 os�b na�o�ono mandaty karne w wysoko�ci 2 950 z� a na 3 osoby zostan� sporz�dzone wnioski o ukaranie.

Najwi�kszym zamierzeniem ostatniego tygodnia by�o zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy. Na szcz�cie oby�o si� bez potrzeby wi�kszych interwencji z naszej strony. Jedyne interwencje, to interwencje zwi�zane z niesfornym zachowaniem si� m�odych os�b, kt�re uczestniczy�y w finale odbywaj�cym si� replica orologi italia w Kinie, a kt�re sko�czy�y si� na�o�eniem kilku mandat�w za spo�ywanie alkoholu w miejscu publicznym.

REKLAMA

Przeczytaj take: