Dzi jest pitek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Wyk�ad dla s�uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Dodano: 2014-03-15 11:56:18

13 marca br., wyj�tkowo w auli Liceum Og�lnokszta�c�cego im. Ksi�nej El�biety w Szczecinku odby� si� wyk�ad Radnego Wojew�dztwa Zachodniopomorskiego, Adama Wyszomirskiego pt. „Szanse rozwojowe Regionu Zachodniopomorskiego w nowej perspektywie finansowej".

"Cz�sto mam okazj� spotyka� si� z m�odszymi mieszka�cami Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego – uczniami szk� �rednich np. podczas konferencji M�odych Europejczyk�w. Ale od czasu do czasu spotykam si� r�wnie� z lud�mi dojrza�ymi, kt�rzy maj� przyjemno�� �y� w Naszym Mie�cie ju� kilkadziesi�t lat, mo�liwo�� obserwacji i analizy wszystkiego co si� dzieje i jak zmienia si� Nasza Ma�a Ojczyzna.audemars piguet royal oak offshore alinghi replica Podczas tego wyk�adu zaprezentowa�em jak du�o zmieni�o si� w ubieg�ych latach z pieni�dzy pozyskanych z perspektywy 2007-2014, oraz jakie inwestycje b�dziemy mogli zrealizowa� w nowej perspektywie unijnej. Spotykaj�c si� dzisiaj z lud�mi dojrza�ymi – z Seniorami, przekazuj�c im wiedz� nad czym b�dziemy pracowa� w Sejmiku Wojew�dzkim w kolejnych latach, jak pozyska� �rodki na inwestycje, kt�re z pewno�ci� sprawi�, �e ludziom b�dzie �y�o si� lepiej i zdecydowanie przyjemniej – by�a to dla mnie prawdziwa frajda" – m�wi Adam Wyszomirski.

R.M.

REKLAMA

Przeczytaj take: