Dzi jest roda, 23 wrzenia 2020 roku
Imieniny obchodzi: Tekla, Bogusaw, Linus, Liwiusz

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Zaproszenie do udzia�u w bezp�atnym projekcie szkoleniowym
Dodano: 2014-06-16 16:28:23

Szanowni Pa�stwo!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZ�CE UDZIA�U W BEZP�ATNYM PROJEKCIE SZKOLENIOWYM.

Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe�nosprawno�ci, mieszkaj�ce na terenie miasta Bia�ogard lub gmin: Szczecinek, Grzmi�ca, Barwice, Tychowo, Bia�ogard, kt�re chc� powr�ci� na rynek pracy.

Proponujemy m.in. bezp�atne kursy i szkolenia zawodowe (ogrodnik i pracownik biurowy) obj�te stypendium oraz trzymiesi�czne p�atne sta�e u pracodawc�w. Osobom kt�re wezm� udzia� w projekcie zapewniamy bezp�atne wsparcie psychologiczne i doradcze, oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Projekt zosta� tak zaplanowany aby nie musieli Pa�stwo ponosi� �adnych koszt�w zwi�zanych z uczestnictwem. Zapewniamy wy�ywienie podczas szkole� (obiady, s�odki pocz�stunek), zwrot koszt�w dojazdu oraz ciekawe i bardzo dobrze przygotowane merytorycznie materia�y szkoleniowe.

Uczestnictwo w projekcie to nie tylko nowe kompetencje zawodowe, ale i cz�ste spotkania z grup� znajomych, ciekawe kontakty i efektywnie sp�dzony czas. Planujemy, �e 35% uczestnik�w projektu podejmie zatrudnienie – wi�c je�li jeste�cie Pa�stwo zainteresowani, pomo�emy Wam w podj�ciu pracy.

Spotkania wraz breitling replica italia z pocz�stunkiem odb�d� si� w nast�puj�cych miejscach i terminach:

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu – wystarczy wys�a� wiadomo�� zawieraj�c� miejsce i dat� spotkania oraz imi� i nazwisko pod numer tel. 500 421 869 lub na adres e-mail: m.giebultowska-seredyn@biuroprojektu.eu

Zapraszamy!

Mariusz Michalski

REKLAMA

Przeczytaj take: