Dzi jest poniedzia貫k, 13 lipca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Ernest, Ma貪orzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Start Projektu
Dodano: 2014-08-26 11:34:33

Wojew髒dzki Zak髒ad Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim przed髒u髒y髒 nab髒r do 10 wrze髒nia 2014r. dla ch髒tnych do za髒o髒enia w髒asnej dzia髒alno髒ci gospodarczej w ramach Projektu 璽Pomaga nam nauka璽 Programu Operacyjnego Kapita髒 Ludzki.

Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracownik髒w instytucji sektora o髒wiaty, zamieszka髒ych na terenie wojew髒dztwa zachodniopomorskiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagro髒onych zwolnieniem z przyczyn dotycz髒cych zak髒adu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

UWAGA!!!!!!!
Informujemy, 髒e zgodnie z decyzj髒 PUP w projekcie mog髒 tak髒e uczestniczy髒 nauczyciel pracuj髒cy na 璽umow髒 zlecenie璽 lub nauczyciel zatrudniony na czas okre髒lony.

W ramach projektu, przewidziano nast髒puj髒ce formy wsparcia dla os髒b ubiegaj髒cych si髒 o udzielenie pomocy na za髒o髒enie w髒asnej dzia髒alno髒ci gospodarczej:

Zwolnieni lub zagro髒eni zwolnieniem nauczyciele ch髒髒 uzyskania dotacji na rozpocz髒cie dzia髒alno髒ci gospodarczej mog髒 zg髒asza髒 na replique montre formularzu zg髒oszeniowym, kt髒ry jest wraz z regulaminem na stronie http://www.zdz.gorzow.pl.

W sprawie szczeg髒owych informacji dotycz髒cych projektu prosz髒 o kontakt z Biurem Projektu 璽Pomaga nam nauka璽 w Koszalinie:

Siedziba: O髒rodek Kszta髒cenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwyci髒stwa 121, 75-601 Koszalin lub pod numerem: 512990648; 94 3422561, lub adresem e-mail: biuro@pracowniaib.pl

.

Uwaga:
Po zako髒czonej rekrutacji w zakresie: 璽Udzielenia pomocy dla os髒b rozpoczynaj髒cych dzia髒alno髒髒 gospodarcz髒璽 rozpoczniemy rekrutacj髒 w zakresie 璽Pomocy dla os髒b zamierzaj髒cych zmieni髒 lub podwy髒szy髒 swoje kwalifikacje zawodowe (szkolenia, studia podyplomowe).

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: