Dzi jest pitek, 21 czerwca 2024 roku
Imieniny obchodzi: Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

WIADOMOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Og�lnopolski Przegl�d Teatr�w Dzieci�cych i M�odzie�owych „Dziatwa 2015”
Dodano: 2015-01-23 13:51:58

Ba�ucki O�rodek Kultury w �odzi organizuje 36. Og�lnopolski Przegl�d Teatr�w Dzieci�cych i M�odzie�owych „Dziatwa 2015”.

Przegl�d adresowany jest do amatorskich teatr�w skupiaj�cych dzieci i m�odzie� do lat 16, dzia�aj�cych w plac�wkach kultury, o�wiatowo-wychowawczych, stowarzyszeniach i innych. Motywem przewodnim wszystkich element�w 36 edycji „Dziatwy” b�dzie dynamika przestrzeni scenicznej.

Jak czytamy w regulaminie, Replica Rolex Replica Watches w Przegl�dzie mog� uczestniczy�: teatry �ywego planu; teatry �ywego planu, wykorzystuj�ce techniki animacji, jako uzupe�nienie �ywego planu; teatry prezentuj�ce przedstawienia uliczne. Podstaw� zg�oszenia jest nades�anie do 10 marca 2015 roku na adres Ba�uckiego O�rodka Kultury z dopiskiem: Biuro Organizacyjne „DZIATWA 2015”: rejestracji przedstawienia (og�lny plan bez zbli�e� i monta�u) na wsp�cze�nie dost�pnych no�nikach obrazu i d�wi�ku (DVD, pendrive) oraz prawid�owo wype�nionej i podpisanej karty zg�oszenia. Maksymalny czas trwania przedstawienia nie mo�e przekroczy� 30 min. Przegl�d nie ma charakteru konkursowego. Zespo�y bior�ce udzia� w Przegl�dzie otrzymuj� r�wnorz�dne nagrody pieni�ne oraz dyplomy. W ramach Przegl�du, opr�cz prezentacji przedstawie� odb�d� si�: warsztaty dla dzieci i m�odzie�y, plenerowa akcja teatralna „Korow�d” i imprezy towarzysz�ce, spotkania metodyczne i warsztaty dla instruktor�w po�wi�cone dynamice przestrzeni scenicznej, om�wienia przedstawie�, konferencja metodyczna.

Karta zg�oszenia
Regulamin

�r�d�o: materia�y prasowe Gmina Grzmi�ca

REKLAMA

Przeczytaj take: