Dzi jest pi徠ek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ㄆcja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Podsumowanie realizacji programu unijnego
Dodano: 2014-03-02 11:24:40

Podsumowanie realizacji programu "Dostarczanie 髒ywnoci dla najubo髒szej ludnoci Unii Europejskiej" w powiecie szczecineckim w latach 2004-2013.

W dniu 28 lutego br. odbyo si spotkanie w Starostwie Powiatowym z udziaem Starosty Krzysztofa Lisa, Dyrektora Banku 驍ywnoci Mirosawa Gzubickiego i organizacji pozarzdowych.

Pan starosta rozpocz spotkanie wyjaniajc na czym polegaa pomoc i jak to dziaao. Pierwszy program obejmowa lata 2004 – 2006, drugi 2007 – 2013. Caa dystrybucja opieraa o wolontariat ludzi w to zaanga髒owanych. Najpierw piecz sprawowao PRO – BONO, potem Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy w Bornym Sulinowie a w 2013 roku Szczecinecka Fundacja Os籀b Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych.

Pomoc co roku bya rozszerzana na r籀髒ne organizacje pozarzdowe. Trzon stanowiy orodki pomocy spoecznej w gminach i na terenie miasta np. PCPR by ogromnie zaanga髒owany. Pan starosta jest zadowolony, 髒e pomoc trafiaa w tak du髒ej masie do ogromnej rzeszy mieszkac籀w powiatu szczecineckiego.

Wypracowana zostaa kapitalna formua wsp籀pracy odbiorc籀w i dostarczycieli. Odbiorcy za symboliczn zot籀wk za transport cieszyli si z dobrych produkt籀w.

Co roku Samorzd Powiatu Szczecineckiego przekazywa kwot 5 tys. z. na wsparcie Banku 驍ywnoci w Nowych Bielicach.

Dyrektor Katarzyna Ole przedstawia zestawienia ilociowe przekazanej 髒ywnoci. Okazuje si, 髒e przez 9 lat dostarczano 31 r籀髒nych produkt籀w a w ostatnim roku 16 asortyment籀w: ponad 53 tys. litr籀w mleka, okoo 26 tys. litr籀w oleju, najwicej byo ry髒u, kaszy i makaron籀w.

驍ywno dystrybuowana bya za porednictwem 6 orodk籀w pomocy spoecznej, PCPR i 28 organizacji pozarzdowych. Pomoc objto 10640 os籀b od stycznia do czerwca 2013r. od lipca do listopada ponad 9,5 tysica os籀b.

Dyrektor Mirosaw Gzubicki wyjani zebranym, 髒e program, kt籀ry si skoczy by realizowany z nadwy髒ek wyprodukowanych w Unii Europejskiej. W tym roku rozpocznie si nowy finansowany ze rodk籀w przeznaczonych przez Rad Europy na tak pomoc na terenie caej Unii. 25 lutego br. zostao podpisane porozumienie ale to wszystko jest jeszcze w Brukseli i musi zosta zatwierdzone przez Parlament Europejski. Skala pomocy dla Polski zostanie zachowana, rodki finansowe zostan takie jak byy. 驍ywno bdzie ale nie wczeniej jak koniec pa驕dziernika, pocztek listopada. Obok pomocy 髒ywnociowej ma by pomoc rzeczowa.

Spotkanie zakoczyo si ciepym podzikowaniem dla Dyrektora Banku 驍ywnoci i wrczeniem drobnego upominku.

Halina Ziomek

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: