Dzi jest pi徠ek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ㄆcja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Teatr jako alternatywa
Dodano: 2012-09-08 10:44:10

10 maja 2012 roku Burmistrz Miasta Szczecinek ogosi konkurs ofert na realizacj przez organizacje prowadzce dziaalno po髒ytku publicznego zadania pod nazw „Organizacja wypoczynku letniego dzieci z programem profilaktyki uzale髒nie w oparciu o ide lider籀w modzie髒owych". I tak w szczecineckim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii narodzi si pomys, aby napisa i zgosi program o teatrze jako alternatywie wobec zachowa ryzykownych. Wygrali i w lipcu zorganizowali w Sporem warsztaty teatralne. Opr籀cz tzw. teatru 髒ywego, bya r籀wnie髒 pantomima i dodatkowo zajcia profilaktyczne. Zwieczeniem caego projektu byy kolejne 4-dniowe warsztaty, zakoczone spektaklem, kt籀ry odby si 7 wrzenia w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku.

W zajciach uczestniczyo 26 os籀b. Najmodsza dziewczynka jest uczennica 5 klasy, a najstarszy uczestnik jest studentem filologii klasycznej. Tak wic cay przekr籀j wiekowy modzie髒y uczcej si. Cz z nich jest ju髒 liderami profilaktyki, a cz dopiero o to miano si ubiega. Tytu ten zwizany jest z tworzeniem w swoich rodowiskach lokalnych swoistego lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji chemicznych stylu 髒ycia. Aby otrzyma taki certyfikat trzeba np. przeprowadzi samodzielnie zajcia w szkoach podstawowych wanie na temat profilaktyki antyu髒ywkowej.

Nad warsztatami teatralnymi czuwa Pan Mirosaw Gliniecki – Dyrektor artystyczny koszaliskiego Teatru STOP. Jest to teatr edukacyjny wic nikogo nie dziwi zaanga髒owanie w ten wanie projekt.

Wyjtkow sytuacj bya kr籀tka pogadanka po spektaklu. Publiczno moga wysucha re髒ysera, kt籀ry wytumaczy dlaczego ka髒da rola bya taka, a nie inna. Dlaczego da postaciom takie cechy, a nie inne. M籀wi te髒 o tym jaka jest nowoczesna szkoa, kt籀ra wsp籀czenie jest bardzo potrzebna modym ludziom. „Nowoczesna szkoa nie kadzie nacisku tylko na przygotowanie z fizyki czy geografii. Nowoczesna szkoa kadzie nacisk na to, aby mody czowiek wyszed z tej szkoy i by w miar silny, aby potrafi opr籀cz tych umiejtnoci przedmiotowych, 髒eby potrafi stawi czoa trudnociom 髒yciowym. 驍eby potrafi si wysowi, 髒eby potrafi patrze w oczy, kiedy z kim rozmawia, 髒eby nie da si zama, ale 髒eby zacisn pici i powiedzia: powalcz, spr籀buj!” Jak to si ma do profilaktyki? Tak, 髒e nauczyciele powinni motywowa uczni籀w do rozwijania swoich pasji, tak aby bya ona ich staym zajciem po szkole. Wtedy nie ma czasu na to, aby przesiadywa pod blokami i stopniowo przesuwa si w stref zagro髒enia.

Pan Gliniecki bardzo czsto pracuje z modzie髒. Jak sam m籀wi „ludzie doroli maj wicej zahamowa, 髒eby np. nie narazi si na mieszno. Wicej myl o tym, czy im wypada robi pewne rzeczy w pewnym wieku. Mody czowiek jest bardziej nieobliczalny.”

A co podkusio nasz modzie髒 by zaanga髒owa si w taki projekt? „Zawsze interesowaam si teatrem, chciaam gra. A kiedy dowiedziaam si, 髒e bdzie to poczenie dobrego z po髒ytecznym to oczywicie si zgosiam. Zawsze interesowaam si lud驕mi, ogldaam programy na temat narkotyk籀w i jak si okazao si, 髒e dziki projektowi dowiem si wicej i bd moga prowadzi lekcje na ten temat to zgosiam si. Zawsze chciaam pomaga ludziom, ale chciaam te髒 si dobrze bawi po szkole. Tu tak jest.” - wypowied驕 Justyny Tederko, uczestniczki warsztat籀w.

Sam spektakl by bardzo zabawny. Nieraz sycha byo wybuchy miechu na sali. A aktorzy? Niczym profesjonalici na deskach wielkiej sceny. Naprawd dobrze przygotowani, co wiadczy tylko i wycznie o tym, 髒e warsztaty teatralne speniy swoj rol.

Magdalena Uszyo

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: