Dzi jest pitek, 25 czerwca 2021 roku
Imieniny obchodzi: ucja, Wilhelm, Dorota, Witold

AKTUALNOCI

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

Tydzie� Stra�y Miejskiej
Dodano: 2015-01-19 13:00:35

W okresie od 12.01.2015 do 18.01.2015 r. stra�nicy podj�li 111 interwencji wobec 118 os�b. Na 9 os�b zosta�y na�o�one mandaty karne, na 13 os�b zostan� sporz�dzone wnioski o ukaranie.

13.01.2015 r. oko�o godziny 19:40 stra�nicy miejscy patroluj�c ulic� Wyszy�skiego zauwa�yli m�czyzn�, kt�ry przeszed� przez skrzy�owanie z sygnalizacj� �wietln� w chwili nadawania �wiat�a czerwonego. M�czyzna poszed� do NETTO a stra�nicy za nim. Po chwili gdy wychodzi� ze sklepu zosta� przez stra�nik�w wylegitymowany. Podczas legitymowania go z pod jego kurtki zacz�y wypada� czekolady. Widz�c to zacz�� ucieka�. Ucieczka nie trwa�a zbyt d�ugo. Zosta� przez stra�nik�w uj�ty. Podczas tego wyrywa� si�, szarpa� oraz zadawa� kopni�cia i uderzenia, zachowywa� si� jak odurzony narkotykami wobec czego zosta� obezw�adniony przy u�yciu si�y fizycznej i kajdanek. Jak si� okaza�o m�czyzna ten w sklepie Netto dokona� kradzie�y czekolad co zosta�o potwierdzone na nagraniach monitoringu. Na miejsce wezwano patrol Policji, kt�remu go przekazano.

15.01.2015 r. oko�o godziny 15:05 stra�nicy podejmowali interwencj� w sprawie dokonanych zniszcze� na ul: Kamiennej. �wiadek zdarzenia wskaza� grupk� os�b, kt�ra bra�a w tym udzia�. Na miejscu stra�nicy wylegitymowali 4 nieletnich z kt�rych jeden przyzna� si� do zniszczenia lampy o�wietlaj�cej wej�cie do klatki schodowej. Ca�a czw�rka zosta�a przekazana patrolowi policji.

16.01.2015 oko�o godziny 23:05 patrol z�o�ony ze stra�nika i policjantki zosta� wezwany do pomocy za�odze karetki pogotowia ratunkowego, kt�rej za�oga zosta�a wezwana do m�czyzny, kt�ry na chodniku przewr�ci� si� uderzaj�c g�ow�. M�czyzna ten odm�wi� przyj�cia pomocy ale w zwi�zku z tym, �e nie by� w stanie i�� o w�asnych si�ach zosta� odwieziony do miejsca zamieszkania

18.01.2015 r. oko�o godziny 4:25 patrol z�o�ony ze stra�nika i policjanta zosta� wezwany na interwencje do jednego z blok�w gdzie na schodach mia� le�e� m�czyzna. Po wej�ciu do klatki schodowej napotkano m�odego m�czyzn� schodz�cego z g�ry. W zwi�zku orologi replica italia z tym, �e zachowywa� si� nerwowo i dziwnie sprawdzono kieszenie jego odzie�y w wyniku czego ujawniono zawini�tko z suszem przypominaj�cym marihuan�. M�czyzna ten zosta� przekazany policji.

18.01.2015 oko�o godziny 16:55 na ulicy E. Plater patrol Stra�y Miejskiej zauwa�y� rowerzyst� jad�cego bez wymaganego o�wietlenia. Po jego zatrzymaniu do kontroli okaza�o si�, �e m�czyzna ten znajduje si� w stanie nietrze�wo�ci. M�czyzn� tego stra�nicy przekazali Policji

18.01.2015 r. oko�o godziny 20:05 podczas patrolowania ulicy Cie�laka stra�nicy zauwa�yli rowerzyst� jad�cego bez wymaganego o�wietlenia. Po jego zatrzymaniu do kontroli okaza�o si�, �e znajduje si� w stanie nietrze�wo�ci. Rowerzysta zosta� przekazany patrolowi policji.

W ostatnim tygodniu, w zwi�zku z feriami zimowymi w kilku szko�ach zosta�y przeprowadzone pogadanki z dzie�mi na temat bezpiecznego zachowania si� w miejscach publicznych oraz zagro�e� z jakimi mog� si� spotka�. Mamy nadziej�, �e takie dzia�ania pozwol� najm�odszym unikn�� niebezpiecznych sytuacji.

Raport: Grzegorz Grondys, Komendant Stra�y Miejskiej w Szczecinku

REKLAMA

Przeczytaj take: