Dzi jest wtorek, 21 wrzenia 2021 roku
Imieniny obchodzi: Jonasz, Mateusz, Mirosaw, Hipolit, Daria, Wawrzyniec

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
„OD ROKU EUCHARYSTII DO ROKU WIARY” PONTYFIKAT PAPIE�A BENEDYKTA XVI 19.04.A.D.2005-28.02. A.D.2013

Rozpocz�ty dnia 19.04.2005 r. pontyfikat Benedykta XVI zako�czy� si� 28.02.2013 o godz. 20:00. Pierwsze dni pontyfikatu papie�a Benedykta XVI przypad�y na czas, kiedy Ko�ci� prze�ywa� Rok Eucharystii og�oszony przez Jego poprzednika papie�a b�. Jana Paw�a II (1978-2005). Natomiast obecnie z inicjatywy Benedykta XVI w Ko�ciele trwa Rok Wiary. Wraz ze zrzeczeniem si� urz�du piotrowego i Sede vacante Stolicy Apostolskiej po raz drugi w tym wieku i tysi�cleciu uprawnione do tego Kolegium Kardyna��w niebawem zbierze si� na conclave, aby dokona� wyboru nowego Biskupa Rzymu, 264 papie�a. Dzi� chcia�bym rozwa�y� o tym, jakie dziedzictwo obejmie po Benedykcie XVI Jego nast�pca? Z czego papie� Benedykt XVI zrezygnowa�, a co godne jest podkre�lenia w jego pos�ugiwaniu.

Opr�cz sukcesji apostolskiej,Franck Muller Replica kt�r� jak nic wi��e ka�dego papie�a ze �w. Piotrem – Ksi�ciem Aposto��w, kt�rego jest przecie� nast�pc� odziedziczy inne tytu�y poza jednym, z kt�rego papie� Benedykt XVI zrezygnowa� dla jeszcze owocniejszego w przysz�o�ci dialogu ekumenicznego. A by� nim: „Patriarcha Zachodu”. Drug� spraw� by�o brak w herbie papieskim tiary. Zast�pi�a go: mitra (infu�a) biskupia oraz paliusz. To s� rzeczy z kt�re mo�e, a nie musi po Benedykcie XVI jego nast�pca.

W swojej ksi��ce pt. „Jan Pawe� II Wielki. Pontyfikat Jana Paw�a II i Jego poprzednik�w. Podobie�stwa i r�nice” napisa�em m.in., i� „podobnie jak �w. Piotra, Chrystus wzywa ka�dego papie�a jako najwy�szego kap�ana i pasterza Ko�cio�a Powszechnego do umacniania braci w wierze (por. �k 22, 31-32). Ma to czyni� nie tylko poprzez s�owo, wyra�aj�ce si� w takim czy innym nauczaniu, ale zw�aszcza poprzez przyk�ad �ycia”. W zwi�zku z tym pos�annictwem szczeg�lnie chcia�bym w�a�nie zwr�ci� uwag� jako wielkie osi�gniecie i spu�cizn� tego pontyfikatu to wskaza� na nauczanie papie�a Benedykta XVI. Wielu watykanist�w zwraca uwag� na erudycj� tego „S�ugi s�ug Bo�ych”. Obecnie emerytowany Papie� jest autorem szeregu wa�nych dokument�w. S� to encykliki: „Deus caritas est” (o mi�o�ci chrze�cija�skiej; 25 grudnia 2005), „Spe salvi” (o nadziei chrze�cija�skiej; 30 listopada 2007) i „Caritas in veritate” (o mi�o�ci w prawdzie; 29 czerwca 2009) oraz posynodalne adhortacji apostolskich – „Sacramentum caritatis” (o Eucharystii jako sakramencie mi�o�ci; 22 lutego 2007), „Verbum Domini” (o S�owie Bo�ym w �yciu i misji Ko�cio�a; 30 wrze�nia 2010), „Africae munus” (o zadaniach Ko�cio�a w Afryce; 19 listopada 2011) i „Ecclesia in Medio Oriente” (o Ko�ciele na Bliskim Wschodzie; 14 IX 2012). Og�osi� te� wiele innych dokument�w: konstytucji i list�w apostolskich, „motu proprio” i innych, dotycz�cych konkretnych dzia�a� b�d� akcji w Ko�ciele. Mo�na tu wymieni� list apostolski „motu proprio” „Ubicumque et semper” (21 wrze�nia 2010), powo�uj�cy do �ycia Papiesk� Rad� ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, list apostolski „motu proprio” „Lingua latina” (10 listopada 2012), ustanawiaj�cy Papiesk� Akademi� „Latinitas” czy konstytucj� apostolsk� „Anglicanorum coetibus” (4 listopada 2009), ustanawiaj�cy ordynariaty personalne dla tych anglikan�w, kt�rzy chc� przej�� do Ko�cio�a katolickiego. Szczeg�ln� trosk� w czasie swego pontyfikatu papie� po�wi�ci� kwestii wiary, nowej ewangelizacji, troski o g��bokie sprawowanie sakrament�w �w., poszczeg�lnych okres�w roku liturgicznego, pocz�wszy od adwentu a sko�czywszy na okresie zwyk�ym, ukazuj�c prawdziwe oblicze Chrystusa i Ko�cio�a.

Rozwa�aj�c powy�sze s�owa, my�l�, �e w�a�nie w tym papie� by� tak�e podobny do swoich poprzednik�w, �e g�osi� im Chrystusa, kt�ry znajduje si� w centrum wiary, �ycia Ko�cio�a oraz dziej�w �wiata, pocz�wszy od pierwszego przem�wienia i pierwszej encykliki, a� do ostatniego przem�wienia lub papieskiego dokumentu.

Co dla mnie jest wa�ne i jak s�dz�, godne przypomnienia to fakt, �e podobnie jak jego poprzednicy S�uga Bo�y Pawe� VI i B�. Jan Pawe� II, w przeci�gu tych blisko o�miu lat swego pos�ugiwania papie� Benedykt XVI og�osi� kilka ciekawych inicjatyw duszpasterskich. A by�y nimi: Rok �w. Paw�a (trwa� od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009), Rok Kap�a�ski (19 czerwca 2009 - 11 czerwca 2010) i trwaj�cy obecnie – od 11 pa�dziernika 2012 do 24 listopada br. – Rok Wiary. Ponadto 27 pa�dziernika 2011 odby� si� w Asy�u Dzie� Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pok�j i Sprawiedliwo�� na �wiecie pod has�em „Pielgrzymi Prawdy, Pielgrzymi Pokoju”. Po wyborze na Stolic� Piotrow� Benedykt XVI umacnia� wiar� Ludu Bo�ego nie tylko wspomnianymi powy�ej dokumentami papieskimi. R�wnolegle do nich, mo�e nawet czasem mocniej i dobitniej, przemawiaj� ksi��ki. Serdecznie polecam lektur� m.in. dzie�a pt.: „Jezus z Nazaretu” (tom I –2007, tom II – 2011, tom III – 2012) lub „�wiat�o�� �wiata” (2011, wywiad Petera Seewalda).

Warto wraca� do tych niezwykle obfitych w bogactwo tre�ci nauczania pontyfikat Benedykta XVI, aby na nowo pozna� pi�kno �ycia chrze�cija�skiego oraz autentycznie i na serio stara� si� ka�dego dnia pozna�, uwierzy�, zaufa�, ukocha� i na�ladowa� Chrystusa, kt�ry podobnie jak dla papie�a Benedykta XVI tak dla wielu chrze�cijan powinien by� „drog�, prawd� i �yciem” (J 14,6).

Bogu niech b�d� dzi�ki za pontyfikat papie�a Benedyka XVI trwaj�cy 7 lat 10 miesi�cy i 9 dni.

Zapewne niebawem ster �odzi Piotrowej przejdzie w inne r�ce, kolejnego Nast�pcy �w. Piotra. Kto nim b�dzie? Kogo wska�e Kardyna�om Duch �wi�ty? Deus et dies- B�g i czas, gdy da nam na te pytania odpowied�.

REKLAMA