Dzi jest wtorek, 21 wrzenia 2021 roku
Imieniny obchodzi: Jonasz, Mateusz, Mirosaw, Hipolit, Daria, Wawrzyniec

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj

PRACA    OGŁOSZENIA    

REKLAMA

MOIM ZDANIEM - Andrzej Sochaj:
Funkcjonowanie psychiczne cz�owieka a od�ywianie

W ostatnim czasie sporo os�b zadaje mi pytanie odno�nie tego, czy dieta wp�ywa na �ycie psychiczne cz�owieka i czy mo�e powodowa� zaburzenia w tym obszarze, np. l�ki czy nerwice.

M�wi�c o zdrowiu i diecie mamy najcz�ciej na my�li zdrowie fizyczne, np. w�a�ciwe od�ywianie zapobiegaj�ce chorobom somatycznym. Tymczasem prawda jest taka, �e to, co jemy i jaki tryb �ycia prowadzimy, ma du�y wp�yw r�wnie� na nasze �ycie psychiczne.

Cz�owiek = psychika + cia�o

Dostarczanie po�ywienia do organizmu jest procesem niezb�dnym do prze�ycia. Od�ywianie jest potrzeb� fizjologiczn� cz�owieka. Skoro jest czym� koniecznym, znaczy to, �e musimy zaspokaja� t� potrzeb� na bie��co. Ustr�j wymaga od nas wybranych substancji (sk�adnik�w od�ywczych) w okre�lonej ilo�ci i proporcjach. Dostarczanie mu po�ywienia powoduje, �e otrzymuje on r�ne substancje, nie tylko te dobre. Nierzadko takie, kt�re s� dla niego wr�cz toksyczne. Skoro s� toksyczne, to znaczy, �e go zatruwaj�. St�d g��wnie bior� si� nasze dolegliwo�ci, schorzenia i choroby. Toksyny w po�ywieniu, to naprawd� du�y problem naszych czas�w.

Choroby dotykaj� nie tylko cia�o, ale i psychik�. Cia�o i psychika �yj� ze sob� w �cis�ej komitywie, zawsze nawzajem na siebie wp�ywaj�c. St�d mamy na przyk�ad tzw. zaburzenia psychosomatyczne, tj. choroba niedokrwienna serca,Omega Seamaster 300m Replica nadci�nienie t�tnicze, wrzody �o��dka, astma oskrzelowa, zapalenie staw�w, anoreksja nerwicowa. Schorzenia te przebiegaj� pod postaci� zaburze� organicznych (fizycznych) dotykaj�c poszczeg�lne uk�ady i/ lub narz�dy, gdzie czynniki psychiczne odgrywaj� istotn� rol� w wyst�powaniu objaw�w, ich zaostrzeniu lub ustaniu choroby.

Innym dowodem na wsp�prac� naszej psychiki z cia�em jest wyst�pienie reakcji somatycznych na wyobra�enia o niekt�rych pokarmach, np. o cytrynie (najcz�ciej robi nam si� kwa�no w ustach i zwi�ksza si� ilo�� �liny), na widok pewnych rzeczy (niekt�rym osobom robi si� s�abo na widok krwi) albo w sytuacji stresowej ( uciekaj�c przed kim� b�d� przed czym� jeste�my w stanie bi� rekordy szybko�ci, b�d�c przekonani, �e na co dzie� nie mieliby�my takich mo�liwo�ci).

Swoj� drog�, ludzie na og� nie zdaj� sobie sprawy z tego, jak wielka jest pot�ga ludzkiego umys�u i jak wielu rzeczy jeszcze o nim nie wiemy :-)

�ywno�� a psychika

Od�ywiaj�c si� w�a�ciwie zaopatrujemy nasze kom�rki w sk�adniki od�ywcze. Dzi�ki temu mo�e on sprawnie funkcjonowa�. Je�li za� nasza dieta traktowana jest po macoszemu, organizm tych sk�adnik�w nie otrzymuje i w ustroju zaczyna panowa� chaos. Narz�dy wewn�trzne nie mog� sprawnie spe�nia� swoich funkcji, nadmierna ilo�� toksyn za�mieca cia�o kumuluj�c si� w tkance podsk�rnej. Zaczyna brakowa� nam witamin i minera��w. W efekcie mamy problemy z koncentracj� i pami�ci�, stajemy si� rozdra�nieni, apatyczni, brakuje nam energii, cz�sto jeste�my senni.

To s� oczywi�cie stany, kt�re mog� ust�pi�. Niestety, je�li nadal nie przywi�zujemy wagi do naszego jad�ospisu, takie dolegliwo�ci mog� przyczyni� si� do depresji czy stan�w l�kowych.

Wp�yw od�ywiania na samopoczucie psychiczne by� ju� nieraz badany i udowodniono, �e np. nadmiar mi�sa w diecie wp�ywa na wzrost napi�cia i agresji, a obfite i ci�kie kolacje powoduj� zaburzenia snu, trudno�ci z zasypianiem i koszmary nocne. Chorym z zaburzeniami psychicznymi, szczeg�lnie z tendencj� do stan�w depresyjnych zaleca si� diet� lekkostrawn� z du�� ilo�ci� jarzyn i owoc�w oraz picie du�ych ilo�ci wody w ci�gu dnia.

Badania dowodz� r�wnie�, �e nadmierna ilo�� spo�ywanego t�uszczu oraz cukru sprzyja powstawaniu nie tylko oty�o�ci, ale r�wnie� negatywnych stan�w emocjonalnych.

Przej�cie na w�a�ciw� diet� mo�e spowodowa� zmiany w pracy m�zgu (zar�wno pod wzgl�dem chemicznym, jak i fizjologicznym) oraz wp�yn�� na polepszenie nastroju i zdolno�ci postrzegania �wiata. M�zg, podobnie jak ka�dy inny organ, jest wra�liwy na to, co jemy i pijemy. Do jego prawid�owego funkcjonowania potrzebne s� przede wszystkim odpowiednie ilo�ci z�o�onych w�glowodan�w, aminokwasy, egzogenne kwasy t�uszczowe, bogaty zestaw witamin i minera��w.

Zale�no�� pomi�dzy diet� a stanem umys�u, zaznacza si� r�wnie� w przypadku konkretnych dolegliwo�ci o pod�o�u umys�owym. Zaobserwowano cz�stsze wyst�powanie depresji w�r�d spo�ecze�stw o niskim spo�yciu ryb. Jednocze�nie tam, gdzie ludzie jedz� ryby w wi�kszych ilo�ciach (bogate w nienasycone kwasy t�uszczowe), depresja jest prawdopodobnie rzadszym problemem.

Jak wida�, �ywi�c si� odpowiednio, dbamy nie tylko o swoje cia�o, ale i �ycie psychiczne. Warto o tym pami�ta�, gdy� jest to kolejny pow�d do tego, aby d��y� do zapewnienia naszym organizmom wszystkiego, co dla nich najlepsze.

M�dro�ci i Zdrowia!
Ewelina Wieczorek
ewelina@epicentrumzdrowia.pl
www.epicentrumzdrowia.pl
www.dietacwiczeniaodchudzanie.epicentrumzdrowia.pl

REKLAMA