Dzi jest pi徠ek, 5 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Nowa stara sterylizatornia
Dodano: 2013-03-06 17:59:55

W szczecineckim szpitalu, po generalnym remoncie, otworzono centraln sterylizatorni.

Chcemy by szpital by nie powiatowym, ale o wy髒szym stopniu referencji, specjalistycznym.
Krzysztof Lis

Od kilku lat w szczecineckim szpitalu realizowane s r籀髒ne inwestycje, kt籀re maj podnie komfort leczenia i pobytu pacjenta w plac籀wce, poprawi warunki pracy lekarzy i personelu, poprawi estetyk obiekt籀w szpitalnych i jego otoczenia oraz zmniejszy koszty utrzymania tych budynk籀w.

W ostatnim czasie w szpitalu zostaa gruntownie wyremontowana najwa髒niejsza jednostka szpitala - centralna sterylizatornia, a tym samym dostosowana do wysokich wymaga sanitarnych. Dzi, w wietle kamer i fleszy aparat籀w, sterylizatornia zostaa oficjalnie otwarta.

Zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku g籀wnego szpitala sterylizatornia jest w peni nowoczesna i prawidowo spenia swoje funkcje. Zo髒ona jest z 3 stref – brudnej, czystej i sterylnej. Ka髒da jest oznaczona odpowiednim kolorem i obowizuj w nich rygorystyczne przepisy sanitarne. Jednostka jest wyposa髒ona w odpowiedni sprzt i urzdzenia, w kt籀rym sterylizowane s narzdzia, odzie髒 lekarska i personelu pomocniczego oraz pociel. Podzia na strefy eliminuje ryzyko zaka髒enia narzdzi oraz organizuje prac w jednostce. Nale髒y podkreli, 髒e do tej pory szczecinecki szpital mieci si poni髒ej redniej krajowej zaka髒e w szpitalu. Praca w profesjonalnej jednostce powinna przynie jeszcze lepsze rezultaty.

Dzikuj wszystkim, kt籀rzy byli zaanga髒owani w to przedsiwzicie, a wacicielom za zrozumienie i wsparcie inwestycji.
Adam Bielicki

-„Ta inwestycja to kolejna wr籀d licznych zrealizowana wsp籀lnym wysikiem w celu dostosowania szpitala do wy髒szych standard籀w. Chcemy by szpital by nie powiatowym, ale o wy髒szym stopniu referencji, specjalistycznym. Zatem wszystkie jednostki powinny dziaa wedug okrelonych standard籀w. Podobnie czyszczenie narzdzi musi by dokonywane z zachowaniem re髒imu sanitarnego. Ta sterylizatornia w peni na to pozwala” – powiedzia podczas otwarcia sterylizatorni Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki.

Remont centralnej sterylizatorni zamkn si w kwocie 950 tys z. Inwestycja praktycznie w caoci zostaa sfinansowana ze rodk籀w wasnych sp籀ki. Ale przedsiwzicie wspar te髒 Powiat Szczecinecki, waciciel sp籀ki. Decyzj Zarzdu Powiatu Szczecineckiego samorzd przekaza 10 tys z na zakup mebli do sterylizatorni, w tym antybakteryjnych blat籀w.

Z pewnoci koszty inwestycji byy by znacznie wy髒sze, ale wiele prac zostao wykonanych sposobem gospodarczym przez ekip remontowo-budowlan, kt籀r posiada sp籀ka.

Warto doda, 髒e z usug centralnej sterylizatorni korzysta nie tylko szpital, ale r籀wnie髒 inne podmioty medyczne, gabinety stomatologiczne, a nawet kosmetyczne. Usugi s odpatne.

-„Wyposa髒enie tej sterylizacji jest na wysokim poziomie, a my mo髒emy pracowa w bezpiecznych i odpowiednich warunkach, bezpiecznymi, czystymi narzdziami. Dzikuj wszystkim, kt籀rzy byli zaanga髒owani w to przedsiwzicie, a wacicielom za zrozumienie i wsparcie inwestycji” – powiedzia Adam Bielicki Prezes sp籀ki „Szpital w Szczecinku”

Przypomnijmy, w szczecineckim szpitalu realizowana jest najwiksza w historii plac籀wki inwestycja – budowa nowego skrzyda szpitala, w kt籀rym bd urzdzone 2 nowoczesne oddziay – internistyczny i ortopedyczny, a na dachu budynku – ldowisko dla helikopter籀w Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto budynek g籀wny poddano generalnej termomodernizacji. Wymieniono stolark okienn, wykonano ocieplenie budynku i jego elewacj, wyremontowano przyszpitaln przychodni, poszczeg籀lne oddziay, aptek, wyposa髒ono szpital w profesjonalny sprzt diagnostyczny. Ostatnio wyremontowano sterylizatorni.

Edyta Wieleba-Matyniak

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: