Dzi jest sobota, 6 czerwca 2020 roku
Imieniny obchodzi: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumi豉, Laura, Nora

WIADOMO列I

PRACA    OGOSZENIA    

REKLAMA

Informacja KS Wielim po posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki
Dodano: 2014-01-10 15:06:35

Przedstawiciele KS Wielim Szczecinek 8 stycznia 2014 r. uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki. G籀wnym celem spotkania byo wypracowanie harmonogramu dziaa zmierzajcych do utworzenia jednego klubu seniorskiego. Uzgodniono, 髒e do 25 stycznia 2014 r.

Walne Zebrania poszczeg籀lnych klub籀w powinny potwierdzi ch utworzenia jednego klubu seniorskiego oraz wydelegowa osoby reprezentujce poszczeg籀lne kluby w rozmowach na ten temat. Je髒eli ten krok si powiedzie do 31 stycznia zostanie zwoane spotkanie os籀b delegowanych przez poszczeg籀lne kluby w celu ustalenia szczeg籀owych kwestii poczenia trzech klub籀w.

Na spotkaniu sekretarz KS Wielim zo髒y petycj w sprawie zwikszenia rodk籀w finansowych w bud髒ecie miasta Szczecinka na wsparcie pikarskich dru髒yn seniorskich wraz z 1000 podpis籀w zebranych na przeomie pa驕dziernika i listopada 2013 r.

Po raz kolejny podkrelono, 髒e Zarzd Wielimia chce, aby w najbli髒szym czasie doszo do poczenia klub籀w. Przedstawiciele Wielimia s otwarci na negocjacje i poszukiwanie kompromisu w tej sprawie Przypomniano r籀wnie髒 stanowisko KS Wielim z pocztku grudnia 2013 r, kt籀re ma na celu zwikszenie szans na utrzymanie szczecineckiej dru髒yny w IV lidze oraz mo髒e by punktem wyjcia do dalszych rozm籀w na temat poczenia trzech klub籀w:

STANOWISKO ZARZDU KS WIELIM SZCZECINEK W SPRAWIE POCZENIA Z MKP DARZBR SZCZECINEK z 4 grudnia 2013 r.

Zarzd Klubu Sportowego Wielim Szczecinek deklaruje ch stworzenia jednego klubu pikarskiego w Szczecinku chcc w ten spos籀b podnie poziom sportowy, ekonomiczny i organizacyjny szczecineckiej piki no髒nej.

Zarzd KS Wielim Szczecinek uzale髒nia jednak poczenie z MKP Darzb籀r Szczecinek w rundzie wiosennej sezonu 2013/14 od nastpujcych warunk籀w:

Pierwszy warunek wynika przede wszystkim ze wzgld籀w ekonomicznych. Wielu sponsor籀w KS Wielim Szczecinek zadeklarowao, 髒e nie bd wspiera klubu w przypadku zmiany nazwy na Wielim-Darzb籀r. Przy zaproponowanej nazwie odejcie zapowiedziao r籀wnie髒 kilku zawodnik籀w i os籀b pomagajcych w sprawach organizacyjnych (w tym osoby posiadajce uprawnienia kierownika ds. bezpieczestwa i su髒b informacyjnych), bez kt籀rych organizacja mecz籀w od nowego roku bdzie praktycznie niemo髒liwa. Zmiana nazwy na proponowan oznacza wic du髒 strat finansow, sportow i organizacyjn, kt籀ra zdecydowanie utrudni lub nawet uniemo髒liwi utrzymanie si poczonej dru髒yny w IV lidze.

Podczas spotkania 20 listopada 2013 r. pan Rafa Rumiski Prezes MKP Darzb籀r Szczecinek zasugerowa, 髒e w jego klubie przewa髒nie dziaa samodzielnie bez wsparcia reszty zarzdu i nie ma 髒adnych sponsor籀w poza wasn osob, dlatego poczony zesp籀 nie mo髒e pozwoli sobie na strat dotychczasowych darczyc籀w i os籀b, bez kt籀rych funkcjonowanie klubu bdzie zdecydowanie trudniejsze. Warunek ten ma na celu zmaksymalizowanie szans na utrzymanie IV ligi dla Szczecinka.

Po drugie wynika to ze wzgld籀w formalnych Oba kluby zgadzaj si co do tego, 髒e trzeba dokoczy sezon na licencji KS Wielim Szczecinek. Tylko w ten spos籀b mo髒na bowiem utrzyma dla Szczecinka IV lig. Licencja na sezon 2013/14 przypisana jest do konkretnego klubu pikarskiego, dlatego nie mo髒na w trakcie sezonu przyznawa jej innemu klubowi.

Warto zaznaczy jednak, 髒e warunek dotyczy jedynie dokoczenia sezonu 2013/14.

Drugi warunek wynika przede wszystkim ze stanowiska pikarzy KS Wielim Szczecinek oraz wy髒szego, w por籀wnaniu z MKP Darzb籀r Szczecinek, wyniku sportowego osignitego przez trenera Michaa Ponichter. Uwa髒amy, 髒e z tym trenerem mamy wiksze szanse na utrzymanie w IV lidze.

Trzeci warunek to fakt, 髒e w Zarzdzie KS Wielim Szczecinek dziaaj zdecydowanie aktywniejsze osoby ni髒 w MKP Darzb籀r Szczecinek. Ze s籀w prezesa MKP Darzb籀r Szczecinek na spotkaniu 20.11.2013 r. wynika, 髒e w drugiej czci rundy jesiennej 2013 r. nikt poza nim w zarzdzie nie dziaa. Chcemy natomiast doprowadzi do sytuacji, w kt籀rej zarzd poczonego klubu bdzie dziaa aktywnie i sprawnie.

Nie przesdzamy przy tym o poszczeg籀lnych funkcjach dla konkretnych os籀b w nowym zarzdzie. Jestemy w tym temacie otwarci na propozycj MKP Darzb籀r Szczecinek. Mamy nadziej, 髒e uda si w tej sprawie znale驕 kompromis na najbli髒szym spotkaniu zarzd籀w obu klub籀w.

Podsumowujc potwierdzamy ch utworzenia jednego klubu, ale chcemy przy tym, aby w sezonie 2013/14 poczonemu zespoowi udao si utrzyma w IV lidze. Dlatego stawiamy powy髒sze warunki.

Mamy nadzieje, 髒e MKP Darzb籀r zgodzi si na postawione przez nas warunki i doczon do nich argumentacj oraz podejmie dynamiczne kroki w celu mo髒liwoci poczenia dru髒yny i wsp籀lnych trening籀w ju髒 od stycznia 2014 r.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarzd KS Wielim Szczecinek

REKLAMA

Przeczytaj tak瞠: